• Startsida
  • / Pågående arbeten och driftstörningar

Pågående arbeten och driftstörningar

Rockneby och Skäggenäshalvön
Åtgärdat
02 maj 2022 - 25 november 2022
Skaftnäs VA-utbyggnad - slutfört

VA-utbyggnaden i Skaftnäs är klar och anläggningen är nu tagen i drift. Anläggningsarbetena har gått bra och enligt plan. Nya abonnenter och avtalskunder kommer under v 45 att anvisas förbindelsepunkt, genom att förbindelsepunkten till er fastighet markeras på en karta som skickas till er. I samband med att förbindelsepunkten anvisas faktureras anläggningsavgiften. När anläggningsavgiften är betalad har fastighetsägaren rätt att ansluta i förbindelsepunkten och börja nyttja anläggningen.

Innerstaden
Pågående arbete
01 juni 2019 - 31 december 2026
Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Innerstaden
Pågående arbete
02 mars 2020 - 17 november 2023
Getingen, VA-arbeten

Det befintliga ledningsnätet kommer att förnyas i Getingen. Dessutom kommer nytt ledningsnät att byggas ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet påbörjades våren 2021 och väntas pågå till hösten 2023.

Innerstaden
Pågående arbete
01 februari 2023 - 29 september 2023
Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten vid Postmästaregatan/Heijocksgatan. Dessutom kommer dagvattennätet att byggas ut. Arbetet påbörjas i februari 2023 och väntas pågå till september 2023.

Norra staden
Pågående arbete
27 mars 2023 - 31 augusti 2023
Två Bröders väg, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dagvatten och spillvatten i Två Bröders väg. Dessutom kommer ny dricksvattenledning att anläggas. Arbetet beräknas pågå mars-augusti 2023.

Innerstaden
Pågående arbete
01 november 2022 - 31 mars 2023
Stensö (T-bryggan) VA-exploatering

OBOS exploaterar området med byggnation av nio radhus och sex parhus. För att försörja de nya fastigheterna med VA-tjänster ska VA-ledningsnätet byggas ut i kommunal gatumark. Arbetet beräknas vara klart under mars 2023.

Innerstaden
Pågående arbete
01 december 2021 - 28 juli 2023
Gamla stan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2023.

Påryd,Tvärskog
05 september 2022
Tillfällig klorering i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp

Tidvis förekommer något förhöjd halt s k odlingsbara mikroorganismer (ofarliga bakterier) i vattenprov från vattenverket/vattentäkten som förser Tvärskog, Påryd och Ölvingstorp med dricksvatten. För att ta bort de bakterier som kan finnas i vattnet behöver vi tillsätta en låg dos av natriumhypoklorit (klor). Boende i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp kan eventuellt känna av en svag smak eller lukt av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna. För dig som vill veta mer För vattenverken i södra kommundelen används inte natriumhypoklorit i vanliga fall. Istället finns annan teknik som barriär för att förhindra att mikroorganismer förorenar vattnet. I Skälby vattenverk tillsätts alltid en låg dos natriumhypoklorit, som barriär mot mikroorganismer. Det är sällsynt att någon uppfattar smak eller lukt av klor i Kalmar. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet analyseras vissa parametrar kontinuerligt genom onlinemätning, medan ytterligare fler kontrolleras genom att vattenprover tas ut på flera platser flera gånger per månad. Vattenproven på vårt dricksvatten undersöks på ett externt laboratorium genom kemiska och mikrobiologiska analyser.

Hela Kalmar
Pågående arbete
20 februari 2023
Byte av vattenventiler Lindsdal / Berga

Vi kommer under våren att påbörja byte av vattenventiler vid fastighetens tomtgräns. Gator som berörs är Vildrosgränd och Slätmossevägen i Lindsdal och Siriusvägen i Berga. 

Hela Kalmar
Åtgärdat
29 mars 2023 - 29 mars 2023
Avstängt vatten - Vita Sand

Vattnet stängs av i Vita Sand ons 29/3 p.g.a. kopplingsarbete. Håll kranarna stängda under vattenavstängningen från kl. 08:00-15:10. Vattnet kan vara missfärgat när det kommer tillbaka, spola då i kranen. Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för visad förståelse!