Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Aktuellt om dricksvattnet

Var rädd om vårt fina dricksvatten!

Uppdaterad 2019-07-11

Grundvattennivåerna i områderna där vi tar ut vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen är fortsatt stabila. Vi uppmanar ändå alla fortsätta med att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om. Efter att ha pumpat vatten från reglermagasinet till Hultebräan under hela hösten och vintern är kom nivån i vårt stora ytvattenmagasin i kapp i mars. Läs gärna mer under länken om Hultrbräan. Grundvattennivåerna i de områden där vi tar ut vårt dricksvatten har nivåerna ändå varit stabila sedan förra sommaren, tack vare att vi kan fylla på med vatten via systemet med konstgjord infiltration. En annan viktig förutsättning är att grundvattenuttag görs med kunskap och uppföljninga av vattennivåerna i Nybroåsen.

Blir det bevattningsförbud i Kalmar 2019?

I Kalmar kommun införs inte bevattningsförbud för kommunalt vatten i förebyggande syfte. Som det ser ut inför sommaren 2019 kommer det inte behövas men läget kan ändras om det uppstår störningar för produktion eller på ledningsnätet.  Grundvattennivåerna för det naturligt bildade grundvattnet har börjat återhämta sig från de låga nivåerna som uppmättes under 2016 och i de områden, där vi tar ut vatten för dricksvattenproduktinen är nivåerna normala eller över det normala. På referenspunkterna utanför våra vattenuttag är de inte helt ikapp med normalläget. Nederbörd och grundvattenbildning under vinterhalvåret har ändå varit så gynnsam att vi bedömer att återhämtningen är tillräcklig. Torsås kommun får huvuddelen av sitt kommunala vatten från ett av Kalmar Vattens vattenverk. Läs mer på deras webbplats om vad som gäller för bevattningsförbud.

Vattenförsörjningen i Kalmar

Vår vattenförsörjning är baserad på naturligt bildat grundvatten och grundvatten från konstgjord infiltration (finns beskrivet under länken "Dricksvattenproduktion i Kalmar kommun"). Det är många faktorer som påverkar vattenförsörjningen. Kalmar Vatten följer noga upp förutsättningarna för vattentillgången genom att mäta nivåer på grundvatten och ytvatten i vattenförsörjningssystemet i förhållande till efterfrågan. Möjligheterna att återskapa nytt vatten i systemet som helhet på kort och lång sikt är det som avgör.

Cirka hälften av dricksvattnet i Kalmar kommun kommer från naturligt grundvatten och hälften är infiltrerat ytvatten från vattenmagasin. Nivån på sjöar och vattenföringen i den å som vi hämtar ytvatten ifrån är i dagsläget tillfredsställande. I Kalmar införs bevattningsförbud vid behov, inte i förebyggande syfte. Det som händer vissa år är att vattenförbrukningen ökar snabbt vid långvarig värme. Då finns risk att förbrukningen når taket för vad vi kan producera och kapacitet måste istället prioriteras till att använda dricksvattnet till hushåll och företag framför bevattning. 

Vid behov kan Kalmar Vatten därför föreslå för kommunfullmäktige att införa ett tillfälligt bevattningsförbud. Ett beslut om bevattningsförbud ska vara välgrundat, så att vi får gehör för uppmaningen och människor är motiverade när det verkligen behövs.

Förenklat är bedömningsgrunderna för bevattningsförbud:

 • Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.
 • Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.
 • Nederbörden styr både naturlig grundvattenbildning och konstgjord infiltration på kort och lång sikt.
 • Vattenföringen i åar längre upp i systemet påverkar också.
 • Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar. 

 

Flera insatser för att öka dricksvattenleveransen

Under 2016 kopplades flera nya uttagsbrunnar in. Det var en sedan länge planerad åtgärd som snabbades på eftersom Öland snabbt behövde vatten inför sommaren 2016. Dessa har bidragit till att förstärka vattenleveranserna och att avlasta andra uttagsområden. På detta sätt har Kalmar fått en mer uthållig och stabilt vattenuttag. Vattenleveransen säkras också genom att vi bygger ytterligare en överföringsledning in till Kalmar. 

Vattenleveranser till Öland och Torsås

Genom avtal levererar Kalmar Vatten dricksvatten till Öland och Torsås. Leveranserna till Öland har ökat under juni 2018 till ca 950 kubikmeter per dygn. Sedan Borgholm Energi AB tog sitt nya avsaltningsverk i drift har Öland klarat vattenförsörjningen bra största delen av året. Nu under torka och turistsässong behövs förstärkning från fastlandet. Sedan 5 juli har även Mörbylånga kommun infört bevattningsförbud. Borgholms kommun har bevattningsförbud varje sommar. Leveranserna till Torsås, som har pågått i många år är ganska oförändrade. 

Hur ska vi tillsammans få vattnet att räcka längre? 

Under det gångna åren har vi märkt på många platser i Sverige att tillgången på bra drickvatten inte är obegränsad. Därför uppmanar vi alla att fortsätta med vattensmarta vanor året runt. Tipsen hittar du under sidan vattensmart. Besparingen gjorde skillnad sommaren 2016 när Öland hade behov att få ta del av dricksvatten från Kalmar samtidigt som grundvattennivåerna var mycket lägre än normalt. De vattenmängder som Kalmars befolkning och besökare sparade in under sommarmånaderna motsvarade ungefär de volymer som levererades till Öland via den nybyggda vattenledningen och med tankbilar. Trots att ännu fler ville komma till Kalmar under semesterperioden det året, blev vattenförbrukningen ungefär 10% lägre, ett resultat som vi är både glada och tacksamma för. Bevattningsförbudet spelade förstås också en viktig roll i besparingen.

Partiklar eller missfärgningar i vattnet kan förekomma vid höga flöden

Vid tillfällen när vattenuttagen är höga i ett område kan vattnet bli missfärgat när partiklar av rost och beläggningar av mangandioxid lossnar från rören. På Kalmar Vatten har sedan problemen ökade under sommaren 2016 gjort flera åtgärder för att komma tillrätta med missfärgningarna. Vi arbetar både med akuta åtgärder för att få bort missfärgningar som uppkommer runt om i kommunen och med planerade insatser på de platser som har haft mest problem.

Insatser på kort sikt

 • Vi är mer proaktiva att varna inför kopplingsarbeten.
 • Vid inkopplingsarbeten är vi mer uppmärksamma och försiktiga, för att förhindra att mangandioxid lossnar från ledningarna och sedan sprids. 
 • Då vi får veta att ett område har missfärgat vatten spolar vi igenom vattenledningarna genom att öppna en brandpost.
 • I de områden som haft återkommande problem genomför vi planerade spolningar. 
 • Luft- vattenspolning. Läs mer här.

Insatser på längre sikt

För att komma till rätta med grundproblemen krävs större åtgärder och investeringar. Flera utredningar pågår för att hitta de bästa lösningarna för att få bort mangandioxidutfällningar på ledningsnätet och för att stoppa mangan redan vid källan.

 • Inom de närmaste åren kommer anläggningar och ledningsnät förbättras, så att mangandioxid från ledningarna inte lossnar och sprids ut till kunderna. 
 • Efter test av två olika tekniker för manganavskiljning under 2017 har vi valt den metod som bäst passar vår vattenförsörjning och detta finns med när vi planerar att bygga ut vattenförsörjningen för att växande Kalmar. 

Mer information på Länsstyrelsens webbplats

På Länsstyrelsens webbplats finns flera frågor och svar om vattenbristen i länet. 

 

Bra vatten är en viktig resurs som många bara tar för given. Tack för att du är med och tar ansvar för vårt vatten - året runt. 

Relaterade nyheter

Vid vattenverket i Yxneberga använder vi sedan en tid tillbaka en världsunik doseringsmetod, som gjort att vi kunnat minska kemikalieförbrukningen med hela 20 procent! Vattenkvaliteten har dessutom blivit både jämnare och bättre.  Läs ...
Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidigare har hjälpt til...

15 juni 2017 kl.14:30

Avloppsvatten som resurs

I ett inslag på vetenskapsradion om "Superrent avloppsvatten hjälp vid vattenbrist" den 15 juni 2017 berättar Regine Ullman, projektledare för Kalmarsundsverket om hur ny reningsteknik testas. Inslaget är 19 minuter långt och finns på Sve...
 2017-02-03 Avtalet mellan Kalmar Vatten AB, Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommun för vattenleveranser är nu signerat. Tack vare samverkan och investeringar under 2016 står vi nu rustade på ett helt annat sätt inför...
Förbättringsförslag