Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Kalmar kommuns VA-taxa 2023 godkänd

Kalmar Vatten höjer brukningsavgiften med 19 procent medan anläggningsavgiften blir oförändrad. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagen.

Kalmar Vatten baserar sin höjning utifrån de kostnader för driften och de nödvändiga investeringar som måste göras. Inför 2023 ser vi också att höjda elpriser och räntenivåer tillsammans med ökade kostnader för material, drivmedel och kemikalier kommer ha stor påverkan på vår verksamhet. Kalmar Vatten föreslog därför en nödvändig höjning av brukningsavgiften med 19 procent, ett förslag som antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2022.

– Vi, precis som alla andra i samhället, påverkas hårt av den stigande inflationen med rejält ökade omvärldskostnader. Samtidigt står vi inför stora utmaningar med klimatförändringar och nya, hårdare lagkrav som vi måste förhålla oss till, säger Thomas Bergfeldt, vd på Kalmar Vatten och fortsätter:

– Kalmar Vatten investerar dessutom stort i Kalmars VA-anläggningar. Gamla ledningar och uttjänta pumpstationer behöver byggas nytt likväl som att investeringar måste göras inom dricksvattenproduktionen och i vårt nya kretsloppsverk.

Kalmar Vattens verksamhet finansieras helt utav VA-taxan, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter eller investeringsbehov. Bolaget får inte gå med vinst och därför uppdateras taxan varje år för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att producera och leverera dricksvatten samt rena och leda bort spill- och dagvatten.

Vad innebär det för mig som fastighetsägare?

För en normalvilla med tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år kommer månadskostnaden att öka med 137 kr.

I vår tabell nedan kan du räkna ut hur kostnaden blir för dig. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Räkna ut kostnaden för din bostad (förklaring av bregrepp finns längre ner på sidan)


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

1 678,98 kr

12,79 kr

442,22 kr

Spillvatten

2 158,68 kr

15,64 kr

568,57 kr

Vatten och spillvatten

3 837,66 kr

28,43 kr

1 010,79 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

3 981,57 kr

28,43 kr

1 048,69 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

4 797,08 kr

28,43 kr

1 263,49 kr


Om du äger ett hus och förbrukar 100 kubikmeter vatten per år blir din årskostnad (grundavgiften) + (rörliga avgiften x 100) + (bostadsenhetsavgift).

Om du äger ett hus och dessutom har ytterligare ett hus på tomten, till exempel ett Attefallshus med kök och toalett och förbrukar 100 kubikmeter vatten totalt blir din årskostnad (grundavgiften) + (rörliga avgiften x 100) + (bostadsenhetsavgiften x 2).

Varför skiljer sig VA-taxan åt mellan kommuner?

Kommunernas olika förutsättningar och utmaningar, så som till exempel definierade risker, klimatzon, storlek, topografi, antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vatten- och avloppsreningsverk gör att VA-taxans struktur och dess avgifter ser olika ut i olika kommuner. De avgifter som tas ut motsvarar de kostnader som respektive kommun har. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa.

Förklaring begrepp:

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till. Avgiften är uppdelad i tre delar:

  • En grundavgift som tas ut per fastighet (tomt).
  • En rörlig avgift som grundas på din vattenförbrukning.
  • En bostadsenhetsavgift som beror på hur många bostadsenheter du har på din fastighet.

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Vatten betalas av alla kunder inom verksamhetsområde Vatten och avser dricksvatten.

Spillvatten betalas av alla kunder inom verksamhetsområde Spillvatten och avser vatten från bad, dusch, disk och toalett.

Dagvatten gata betalas av alla kunder inom verksamhetsområde Dagvatten gata och avser dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser (gator och torg) till den allmänna VA-anläggningen.

Dagvatten fastighet betalas av alla kunder inom verksamhetsområde Dagvatten fastighet och avser dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheten till den allmänna VA-anläggningen.

Publicerad: 20 december 2022