• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kalmar Vatten och Kalmar kommun testar metod för att bevattna med återvunnet avloppsvatten

Kalmar Vatten och Kalmar kommun testar metod för att bevattna med återvunnet avloppsvatten

Bild

Vatten har redan börjat bli en bristvara och med klimatförändringarna vi nu ser, riskerar problemen att öka i framtiden. Därför ser Kalmar kommun över möjligheterna att använda vattnet på ett smartare sätt.

Genom finansiering från EU och svenska staten har vi i ett samarbetsprojekt med Kalmar Vatten AB fått möjlighet att prova ultraviolett ljus (UV-ljus) för att rena vatten för bevattning.

– Vi ser det som ett pilottest innan Kalmarsundsverket är klart och vi kan börja producera återvunnet vatten i större volymer, säger Qing Zhao, utvecklingsingenjör, Kalmar Vatten.

När det gäller bevattning av planteringar och träd har Kalmar kommun fattat beslut om att så långt det är möjligt undvika att använda dricksvatten för detta ändamål. Idag används till största del dagvatten, det vill säga uppsamlat regnvatten. Vid långvarig torka riskerar det dock att bli brist även på dagvatten. Dessutom innehåller vattnet en del oönskade ämnen från gator och vägar.

En möjlig lösning är att använda en del av det sötvatten som annars släpps ut i Kalmarsund från reningsverket. Genom att tillvarata renat avloppsvatten till bevattning, kan kommunen spara dricksvatten och minska uttaget av grundvatten.

Vattnet som lämnar reningsverket har redan genomgått flera reningssteg av kemisk rening, sedimentering och biologisk rening. Det är rent nog för att klara utsläppskraven som finns till för att skydda miljön och människors hälsa när det släpps långt ut i Kalmarsund. Det innehåller fortfarande en liten mängd näringsämnen och mikroorganismer. För att garantera människors säkerhet kommer vi därför att rena vattnet i ännu ett steg genom att först filtrera och sedan belysa det med UV-ljus som dödar bakterier och andra mikroorganismer. Fördelen med detta är att inga ytterligare kemikalier behöver tillsättas i vattnet.

Rent praktiskt kommer vi att koppla in en ledning från reningsverkets avloppsvatten till en container som innehåller utrustning för att desinficera vattnet med UV-ljus. Därifrån pumpas sedan vattnet över till vår tankvagn för bevattning.

När vattnet renats till den här graden kommer det inte att innebära någon hälsorisk för människor. Det kommer heller inte att finnas någon avloppsdoft.

Projektet har pågått med planering och analyser i ungefär ett år och planen är att den tekniska lösningen ska vara klar att använda när bevattningssäsongen börjar i månadsskiftet april/maj 2024.

Om projektet

Detta är ett av flera delprojekt som kommunen genomför inom ramen för WaterMan. Genom EU-s Östersjöprogram, Promoting water reuse in the Baltic Sea Region through capacity building at local level, leder Region Kalmar Län projektet WaterMan som samlar 16 aktörer i sex länder runt Östersjön.

Kalmar kommun och Kalmar Vatten har tillsammans beviljats drygt 5 miljoner kronor till WaterMan-projekten, vilket motsvarar 80 procent av finansieringen. Övrig finansiering kommer från Havs- och vattenmyndigheten samt Kalmar kommun.

Publicerad: 17 oktober 2023