Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse

Ledningar för dricksvatten och spillvatten förnyas i kvarteren vid Postmästaregatan/Heijocksgatan. Samtidigt anläggs dagvattenledningar för att åstadkomma en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och rening av dagvattnet inom området. De fastigheter som tidigare saknat kommunal anslutning för dagvatten kommer att få en sådan. VA-ledningsarbetet påbörjas i februari 2023 och väntas pågå till september 2023.

Område som berörs

Postmästaregatan/Heijocksgatan samt mittersta delen av Rudedammsgatan.

VA-ledningsarbetet påbörjas februari 2023 och väntas pågå till september 2023.

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar dricksvatten- och spillvattenledningar i kvarteren vid Postmästaregatan/Heijocksgatan.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt i början av 1900-talet och är i behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvaliteten och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftigt regn eller snösmältning.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Karin Svensson, projektledare

Senast uppdaterad: 21 november 2022
Publicerad: 1 februari 2023