Berga VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Berga. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår etappvis beräknat under 2017-2022.

Senaste status

Befintlig vattenledning har visat sig vara i sämre skick än vi trodde, ett flertal mindre vattenläckor påträffas under arbetets gång. Detta innebär ett lägre vattentryck i ledningsnätet samt ett ökat antal avbrott på nätet som inte kan aviseras om.
I samband med våra ledningsarbeten och omkopplingar av dricksvatten kan tryckförändringarna påverka fastighetens dricksvattenledning om den är gammal och i dåligt skick. Huvudledningen för dricksvatten som anläggs är i plast, den spolas noggrant ur och vattenprover tas innan inkoppling till fastigheten görs. Däremot kan beläggningar från fastighetens interna dricksvattenledning lossna vid tryckförändringarna, om ledningen exempelvis är utav galv eller gjutjärn. En gammal galv- eller gjutjärnsledning kan även läcka ut dricksvatten till omgivande marker.
Om din dricksvattenledning är gammal och i sämre skick kan problem med missfärgningar och tryckförlust uppstå. Undvik vittvätt samt spola gärna ur era interna ledningar ordentligt (börja gärna i nära anslutning till vattenmätaren, men spola ur samtliga kranar) samt rensa filter och silar. Tänk på att ofta har fastighetens interna ledningar samma livslängd som de kommunala huvudledningarna.

Arbetet med att förnya VA-ledningarna i Tallhagsvägen beräknas pågå under perioden vecka 35-44 mellan Funkabovägen och Vintergatan. Två arbetslag kommer att utföra detta arbete samtidigt, med start från respektive ovan nämnda gator.

Del av Tallhagsvägen kommer att stängas av för trafik. Räddningstjänst, post och sophämtning fungerar under arbetets gång.

För dig som åker buss: Trafikomledning KLTpdf

Återställning av pågående och kommande gator utförs av väghållaren Kalmar kommun.

Besiktning av utfört arbete

Besiktningen av deletapp A, B, C och D är utförd och godkänd. Gatan är överlämnad till väghållaren för återställning.

Besiktning av deletapp E pågår.

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Berga.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.

Ledningsnätet i området är delvis byggt på 40-talet och har behov av förnyelse.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Sara Uhr, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Johan Strömberg, arbetsledare

Taxefrågor:

Karin Svensson, abonnentingenjör

Senast uppdaterad: 22 september 2021
Publicerad: 1 januari 2017