Gamla stan och Slottsvägen VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. I december 2021 påbörjas förberedande arbeten, anpassat för att störa näringsidkarnas julevenemang så lite som möjligt. I januari 2022 kommer arbetet med att förnya ledningarna påbörjas i korsningen Slottsvägen/Kungsgatan och pågår under cirka 1 år.

Område som berörs

Slottsvägen – Kungsgatan – Klostergatan – Söderportsgatan – Västerlånggatan

Arbetet kommer att påbörjas i december 2021 och kommer pågå fram till jul 2022, uppdelat i olika etapper.

Etapp A: Kungsgatan, beräknas vara klar vid påsk. I händelse av stopp pga arkeologisk undersökning flyttas arbetet till Etapp E. Här kan du se preliminära hålltider för etapperna som utförs under 2022.

Etapp A – Kungsgatan: januari – april

Etapp B – Klostergatan: augusti – september

Etapp C – Söderportsgatan: september – oktober

Etapp D – Västerlånggatan: april – juni

Etapp E – Gustaf Vasagatan: Plan B

Etapp F – Slottsvägen: februari – juni

Etapp G – Österlånggatan: November

Preliminär tidsplan dec 2021 – dec 2022

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten förnyar vatten- och avloppsledningar i Gamla stan och längs Slottsvägen. Arbetet beräknas ta ca ett år.
  • Även ledningarna för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut.
  • Ledningarna förnyas fram till fastigheters förbindelsepunkt, som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen.
  • Detta är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun, Kalmar Vatten och Kalmar Energi. Innan gatorna återställs sker, förutom VA-förnyelsen, förnyelse av kommunens belysningsanläggning, Kalmar Energis elkablar samt utbyggnad av Kalmar Energis fiberanläggning.
  • Området som berörs är ett riksintresse för kulturmiljövård med ett högt kulturhistoriskt värde som medför att området är skyddat enligt bestämmelser kring fornlämning och kulturmiljö (KML). Kalmar Vattens arbeten kommer att övervakas av arkeolog. Vid behov av arkeologisk undersökning kan anläggningsarbetet tillfälligt stoppas. För att undvika stillestånd kan arbetet fortsätta på en annan etapp (= Plan B).
  • Längs Slottsvägen och delar av Kungsgatan finns en mycket skyddsvärd trädallé. Särskilda krav ställs på hur och när anläggningsarbete får utföras intill träden för att undvika att träden tar skada.

Vatten- och spillvattennätet i området är delvis byggt på 1910- och 20-talet, med de äldsta ledningarna i Slottsvägen och Klostergatan. Dagvattenledningar finns längs Slottsvägen och Kungsgatan och dessa är anlagda på 60-talet.

Det finns ett behov av att förnya ledningarna i området. I Slottsvägen samordnas arbetet med arbeten som Kalmar kommun ska utföra på gatan. I Gamla stan innebär beslut om bildande av verksamhetsområde för dagvatten (KF 2021-03-29, dnr KS 2021/0118) att dagvattenledningar ska byggas ut till berörda fastigheter. Samtidigt förnyas befintliga vatten- och spillvattenledningar.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten. Vi erbjuder en sammanställning med information som du som ansvarig fastighetsägare kan använda till dina hyresgäster. Denna länk finns längst ner på sidan under "Mer information". På den sidan finns ett dokument i form av PDF som kan du enkelt kan ladda ner och skriva ut.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kommer det även bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Nina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:
Johan Strömberg, arbetsledare

Senast uppdaterad: 15 november 2021
Publicerad: 1 december 2021