Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Avlopp Avlopp Avlopp

Kalmars avlopp

I reningsverken renas avloppsvatten från hushåll och industrier från ämnen som annars skulle bidra till övergödning i Östersjön. För att minimera påverkan på miljön har Kalmar Vatten som mål att fler fastighetsägare ska anslutas till kommunalt avlopp.

Varje år renar Kalmar Vatten nästan sex miljoner kubikmeter avloppsvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Det mesta spillvattnet går till Kalmars Avloppsreningsverk.

I dag är mer än 90% av kommunens invånare anslutna till vårt avloppsnät. För varje år erbjuder vi allt fler fastighetsägare anslutning.

För att möta framtidens reningskrav planerar vi för en av Kalmars största satsiningar någonsin, Kalmarsundsverket. Det nya reningsverket kommer att bli ett av Sveriges bästa. Inriktningsbeslutet är taget och i mitten av nästa decennium planerar vi för att ta det i drift.

Restprodukter

I alla reningsverk bildas restprodukter, till exempel slam. Slammet som produceras i Kalmar avloppsreningsverk håller en hög kvalitet. Det innehåller låga halter av miljögifter och många näringsämnen som behövs i jordbruket. Slammet är certifierat enligt ett system framtaget av Svenskt Vatten, REVAQ. Tanken är att slammet ska kunna återanvändas.

Kalmarsundsverket - bättre avloppsrening på Tegelviken

Som ytterligare ett led i vårt hållbarhetsarbete planeras en helt ny vattenreningsdel för rening av avloppsvatten på anläggningen på Tegelviken. Nybyggnationen kommer att ge minskade utsläpp till Kalmarsund, framförallt kväve och fosfor, liksom effektivare elanvändning. Läs mer om Kalmarsundsverket här.

Studiebesök

Vi tar gärna emot skolklasser och andra intresserade på studiebesök på reningsverket. Ett studiebesök tar en dryg timme då vi berättar vi om hur reningsverket fungerar och vad som är viktigt för att lyckas med miljöarbetet. I första hand bjuds alla klasser i åk 5 in till reningsverket under april och maj varje år. På vintern och sommaren är möjligheten till studiebesök dock begränsad. Kontakta kundservice för mer information och för att boka tid. Läs mer.

Anslutning till kommunalt avlopp

I stora delar av Kalmar kommun är det möjligt att ansluta till kommunalt avlopp. Så här gör du för att ansluta din fastighet till Kalmar Vattens avloppsnät. Här hittar du taxor och avgifter.

Relaterade nyheter

Projektet Hållbart VA-system i Kalmar har beviljats delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, med runt en halv miljon kronor. I projektets första steg ska Kalmar Vatten, tillsammans med nio projektpartners, utreda möjligheterna att åt...
Den 19 november har FN utlyst till Världstoalettdagen. Vi i Sverige tar tillgången på toaletter många gånger för självklar men nästan två tredjedelar av världens befolkning har inte tillgång till en säker toalett. Låt oss därför tillsa...
Hör intervjun som P4 Kalmar gjorde den 14 mars med Jonas Heimdahl, driftchef på reningsverket. ...

18 november 2016 kl.15:36

Media uppmärksammar snusproblemen

Barometern.se Östra Småland Gomorron Sverige SVT (1 timme och 20 min in i programmet.) ...

16 november 2016 kl.11:07

Snus i Toan?

Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpsstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller fö...
Förbättringsförslag