Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Dricksvattenproduktion

Kalmars goda dricksvatten

Tack vare Nybroåsen har vi förmånen att kunna få ett gott och friskt dricksvatten i form av grundvatten i Kalmar. För att öka tillgången på grundvatten låter vi förbehandlat åvatten infiltrera (sippra) ner i åsen. Hur mycket vatten vi får pumpa upp bestäms av så kallade vattendomar. Alla kommunala vattentäkter är omgivna av vattenskyddsområden för att minimera risken för föroreningar. Grundvattnet pumpas alltså upp från olika källor och leds med självfall till vattenverket i Kalmar. Där tillsätts små mängder av några ämnen som dels ska hindra vattenledningarna från att rosta dels förhindra bakterier att växa till i ledningarna. På vattenverket görs regelbundna mätningar för att se till att vattnet hela tiden håller hög kvalitet. Vattentornet hjälper till att hålla ett jämnt vattentryck i nästan hela kommunen. Tornet fungerar också som en utjämningsreservoar. På natten pumpar vi upp vatten i tornet och på dagen rinner det ut med självtryck när du vrider på kranen. Allt sker med noggrann dataövervakning. 

1, 2 och 3. Regleringsmagasin i sjö för överföring till å under perioder med låg vattenföring.
4. Uttag och silning av åvatten.
5. Förbehandling i infiltrationsvattenverk.
6. Infiltration av förbehandlat åvatten i Nybroåsen.
7. Uttagsbrunnar för uppumpning av grundvatten.
8. Skälby vattenverk. Tillsats av små mängder kemikalier för att förbättra vattenkvalitén; soda som höjer pH och alkalinitet och klor som skyddar mot bakterier. Utpumpning på distributionsnätet.
9. Vattentornet är en reservoar för utjämning av dygnsvariationen i vattenförbrukningen och hjälper till att hålla ett jämnt vattentryck på ledningsnätet.

Hultebräan är ingen vanlig sjö

Hultebräan är sedan slutet av 60-talet en kraftigt modifierad sjö - en damm anlagd för att används som vattenmagasin. Nu har vi vant oss vid att ha en vacker sjö i landskapet och har svårt att tänka oss att Hultebräan nästan var mer som en göl med en vattennivå ca 5,5 meter lägre än idag. När dammförstärkningarna byggdes kunde nivån höjas och sänkas. Genom en vattendom har Kalmar Vatten rätt att reglera nivån ner till sin ursprungliga nivå alltså 5,5 m. Den största sänkningen på många år gjordes 2016, i samband med torkan. Under några månader var vattennivån 2,5 m lägre. För att hålla tillåten vattennivå i Hagbyån har vi rätt att ”låna” vatten ur Hultabräan genom att sänka nivån. När nivåerna i Hagbyån återställs kan vi sedan pumpa tillbaka vatten via Krokstorpasjön, som också är en reglerad sjö.

Hultebräan behövdes som vattenmagasin när Kalmar växte 

När befolkningen växte och även företagen i Kalmar ökade efterfrågan på mer dricksvatten behövdes ett stort vattenmagasin för att kunna reglera vattentillgången. Hultebräan i Hagbyåns vattensystem bedömdes som mest lämplig för att förstärka vattenproduktionen med konstgjord infiltration. Dricksvattenproduktionen har fördubblats sedan 1960. Ungefär hälften av vattnet i Kalmar är framställt genom konstgjord infiltration, som beskrivs i skissen ovanför. Resten är naturligt grundvatten som pumpas från källor i på olika på olika platser i Nybroåsen.

Vattenkvalité

Typiska värden på de ämnen som mäts för att bedöma vattenkvalitén från våra tre vattenverk finns under dokument och de vanligaste frågorna i tabellen här under.

Hårdhet i dricksvattnet på olika orter
(anges i tyska grader dH). 

 

Ort  Hårdhet  dH 

Kalmar tätort, Lindsdal, Åby, Rockneby, Drag, Revsudden, Trekanten, Smedby, Rinkabyholm

 Mjukt  5,5- 6,5

Vassmolösa, Hagby, Ekenäs, Halltorp, Gräsgärde

 Medelhårt   5,5-6,5
Påryd, Tvärskog   Mjukt-medelhårt  4,5-5,5

pH värdet är normalt 8,1 på alla orter.

Relaterade nyheter

Vid vattenverket i Yxneberga använder vi sedan en tid tillbaka en världsunik doseringsmetod, som gjort att vi kunnat minska kemikalieförbrukningen med hela 20 procent! Vattenkvaliteten har dessutom blivit både jämnare och bättre.  Läs ...
Förbättringsförslag