Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Berga VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Etapp Tallhagsvägen beräknas klar i mars 2019.

Sidan uppaterades tisdag 12 februari 2019 kl.11:40

  • Uppdateringar
  • Trafikomläggningen fortsätter som under den senaste veckan.
Uppdaterad 2019-02-12

Vi flyttar VA-förnyelsen från Tallhagsvägen till Solvägen

Det omfattande arbetet med VA-förnyelse i etapp Tallhagsvägen börjar lida mot sitt slut. Arbetet har flutit på bra. Tack för visad hänsyn och förståelse!

I mitten av februari påbörjas arbetet med VA-förnyelse i Solvägen, med start i korsningen Funkabovägen/Solvägen. Under arbetets gång kommer en sträcka om 245 m förnyas, för att avslutas i höjd med Villagatan i slutet av april. VA-ledningarna i denna sträcka är från 1940-talet och är i stort behov av förnyelse.

Karta över sträckan på Solvägen som ska få nya VA-ledningar.

Trafiken kommer att ledas om, vänligen följ skyltningen på plats.

Rökinventeringen som utfördes tidigare i vintras har till stor del klargjort hur fastigheternas interna installationer är kopplade. Vi kommer filma servisledningarna till fastigheterna som ingår i kommande etapp på Solvägen. Detta för att få en tydligare bild av vart dräneringsvattnet från fastigheterna är kopplat. Efter Solvägen arbetar vi oss bortåt Tellusvägen igen, samt kommande exploatering i Svensknabben. Informationsutskick till berörda fastighetsägare har gått ut.

Arbetet med att byta ut gamla vatten- och spillvattenledningar samt förstärka dagvattensystemet i Berga pågår tom 2022. 

Etappen Tallhagsvägen avslutas, asfaltering planeras till våren

En spännande och omfattande etapp av VA-förnyelsen i Berga, påbörjades i oktober. Då levererades och installerades en ny spillvattenpumpstation inne på exploateringsområdet Svensknabben. Pumpstationen kommer att ta emot spillvatten från delar i Berga samt den kommande exploateringen i Svensknabben och är en förutsättning för att avloppshanteringen i bergaområdet ska fungera tillfredsställande.

I denna etapp var det enbart några få fastigheter vars servisledningar kopplades in på det nya VA-ledningsnätet. Trots att det är få fastigheter är det en oerhört viktig etapp i hela Bergas förnyelseområde. Fortsatt förstärkning av dagvattennätet, utbyte av den gamla dricksvattenledningen samt koppla samman spillvattenledningsnätet till den nya pumpstationen i Svensknabben.

Kontroll och besiktning är det som kvarstår för etappen. När allt är färdigt kommer Kalmar Vatten lämna över ansvaret för gatan till Serviceförvaltningen på Kalmar kommun, som ansvarar för asfalteringen.  Innan asfaltering sker kommer kommunledningskontoret utföra arbete på samma sträcka där VA-förnyelsen dragit fram, allt för att samordna insatserna så mycket det går.

Upplagsplats

Kalmar Vatten har fått beviljat bygglov för upplagsplats i närheten av Berga C. Bygglovet överklagades  och nu inväntar vi den processen för att säkerställa att det inte blir några onödiga kostnader för VA-kollektivet med en nyetablering. Det är kostsamt både att ny- och avetablera en upplagsplats, då det kräver omfattande markarbeten. Sedan i våras nyttjar Kalmar Vatten en upplagsplats vid Snurrom. Alla beslut om hur länge det är möjligt att vara kvar där är inte klara ännu.

Ledningsnätet i Berga är i dåligt skick

Behovet av VA-förnyelse i vissa delar av Berga är stort. Dricksvattenledningarna har bitvis mycket beläggningar av rost och mangandioxid som sitter hårt på ledningarnas insida. De släpper inte trots upprepade insatser med luft- vattenspolningar. Beläggningar kommer från andra delar av ledningsnätet där flödena är högre. På vissa ställen har rörens innerdiameter minskat från 5 cm till bara ett par cm eller ännu mindre. Detta är orsaken till det låga vattentrycket som många fastigheter besväras av i området. Vattenledningsnätet byggdes på 40-talet av gjutjärn och nu börjar det bli skört och anledningen till att läckor förekommer allt oftare. Dessa är några av kriterierna som vägs in när vi beslutar om vilka områden som först behöver få ledningarna utbytta. VA-förnyelse utförs på flera platser i kommunens VA-system för att säkra dricksvattenleveransen samt kunna ta hand om fastigheters spill- och dagvatten.

 

Gjutjärnsrör med rostbeläggning som töcker rörets insida till stor del.

Bilden ovan visar på behovet av VA-förnyelse.
Tjocka beläggningar av rost och mangandioxid har byggts upp med tiden och många ledningar av gjutjärn har fått kraftigt minskade dimensioner med lägre flöde som följd.

Projektledare: Sara Uhr, arbetsledare: Johan Strömberg, kontakt via kundservice.

Vill du veta mer om arbetsgången vid en VA-förnyelse, t ex varför vi måste gå tillbaka och göra inkopplingar flera veckor efter det att arbetet verkar vara avslutat, läs mer här.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag