Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Berga VA-förnyelse

Berga VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Etapp Tellusvägen hela 2019.

Sidan uppaterades torsdag 5 december 2019 kl.08:50

  • Uppdateringar
  • Trafikstörning 9-12/12 i korsningen Tallhagsvägen/Villagatan
Uppdaterad 2019-11-29

Ändringar för Etapp A Villagatan

VA-arbeten i Villagatan med start i korsningen mot Tallhagsvägen är framflyttad, beräknad start 9 december. Yttre faktorer som Kalmar Vatten inte har kunnat påverka fördröjer vår tidplan. För att inte tappa fart kommer vi istället arbeta i korsningen Villagatan/Skogsliden från den 2 december. 

Detta gäller när vi arbetar i korsningen Villagatan/Tallhagsvägen

Med planerad start måndag 9 december utförs VA-arbeten i korsningen Villagatan / Tallhagsvägen. Det kommer att bli en del trafikstörningar på Tallhagsvägen, där trafiken kommer att ledas om. Följ skyltning och trafikljus på platsen. Visa hänsyn i trafiken och för oss som arbetar på vägen. Vår förhoppning är att vara borta från korsningen Villagatan/Tallhagsvägen senast torsdag 12 december, för att fortsätta våra VA-arbeten i Villagatan.

Etapp Tellusvägen på väg att avslutas

Arbetet följer tidsplanen och är igång med den sista deletappen B för VA-förnyelsen i Tellusvägen.

Flygfoto över områden som ska få nya VA-ledningar 2019

Flygfoto över områden som ska få nya VA-ledningar. Först ut blir deletapp A (gul markerad), sedan deletapp B (turkos) och sist ut är deletapp C (orange). Detta är en stor förnyelseetapp och vi kommer att arbeta här resterande del av 2019.

Förmedling av förbindelsepunkt och asfaltering

Den första deletappen A (gul), är avslutad. Det innebär att den har besiktigats och kontrollerats utan anmärkning. Kalmar Vatten har lämnat över ansvaret för gatan till väghållaren Kalmar kommun. Väghållaren ansvarar för skötsel och underhåll av vägen samt ser till att den blir asfalterad. Avgiftsskyldighet för respektive vattentjänst inträder när förbindelsepunkt upprättats och förmedlats. Några fastigheter inom deletapp A, kommer därmed att få ytterligare en vattentjänst att betala på sin faktura, dagvatten fastighet. Utskick med förbindelsepunktskarta har gått iväg till fastighetsägare för deletapp A.

Anläggningsarbetet för deletapp B (turkos) är avslutad. Kvarstår gör besiktning och kontroll, innan överlämning till väghållaren samt förmedling av förbindelsepunkter. 

Bakgrund och avslutade deletapper

Besiktning på Solvägen klar

Solvägen har besiktigats och en mindre anmärkning kommer att justeras innan förnyelsearbetet går vidare. Så snart vår justering är färdig kommer vi att lämna över gatan till Kalmar Energi som avser att utföra arbete i Solvägen. Det innebär också att Kalmar Vatten överlämnar ansvaret för gatan till Serviceförvaltningen på Kalmar kommun för återställning. Berörda fastighetsägarna kommer att få förbindelsepunktskarta, som visar fastighetens förbindelsepunkter. Vi skickar ut brev till dem som behöver göra egna åtgärder på sin fastighet. Vi vill tacka fastighetsägare i området för en god dialog under framdriftens gång, det är många fina samtal som ägt rum.  Under arbetets gång har en hel del nyheter vad gäller ledningsdragningar som upptäckts, vilket är vanligt då man arbetar under mark med gamla ledningar. Detta innebär att vi tillsammans ibland varit tvungna att fatta snabba beslut för att hitta lösningar.  

Rökinventering klargör hur ledningarna är kopplade

Rökinventeringen som utfördes tidigare i vintras har till stor del klargjort hur fastigheternas interna installationer är kopplade. Vi kommer filma servisledningarna till fastigheterna som ingår i kommande etapp på Solvägen. Detta för att få en tydligare bild av vart dräneringsvattnet från fastigheterna är kopplat. Efter Solvägen arbetar vi oss bortåt Tellusvägen igen, samt kommande exploatering i Svensknabben. Informationsutskick till berörda fastighetsägare har gått ut.

Arbetet med att byta ut gamla vatten- och spillvattenledningar samt förstärka dagvattensystemet i Berga pågår tom 2022. 

Upplagsplats

Kalmar Vatten har fått beviljat bygglov för upplagsplats i närheten av Berga C. Bygglovet överklagades  och nu inväntar vi den processen för att säkerställa att det inte blir några onödiga kostnader för VA-kollektivet med en nyetablering. Det är kostsamt både att ny- och avetablera en upplagsplats, då det kräver omfattande markarbeten. Sedan i våras nyttjar Kalmar Vatten en upplagsplats vid Snurrom. Alla beslut om hur länge det är möjligt att vara kvar där är inte klara ännu.

Ledningsnätet i Berga är i dåligt skick

Behovet av VA-förnyelse i vissa delar av Berga är stort. Dricksvattenledningarna har bitvis mycket beläggningar av rost och mangandioxid som sitter hårt på ledningarnas insida. De släpper inte trots upprepade insatser med luft- vattenspolningar. Beläggningar kommer från andra delar av ledningsnätet där flödena är högre. På vissa ställen har rörens innerdiameter minskat från 5 cm till bara ett par cm eller ännu mindre. Detta är orsaken till det låga vattentrycket som många fastigheter besväras av i området. Vattenledningsnätet byggdes på 40-talet av gjutjärn och nu börjar det bli skört och anledningen till att läckor förekommer allt oftare. Dessa är några av kriterierna som vägs in när vi beslutar om vilka områden som först behöver få ledningarna utbytta. VA-förnyelse utförs på flera platser i kommunens VA-system för att säkra dricksvattenleveransen samt kunna ta hand om fastigheters spill- och dagvatten.

 

Gjutjärnsrör med rostbeläggning som töcker rörets insida till stor del.

Bilden ovan visar på behovet av VA-förnyelse.
Tjocka beläggningar av rost och mangandioxid har byggts upp med tiden och många ledningar av gjutjärn har fått kraftigt minskade dimensioner med lägre flöde som följd.

Projektledare: Sara Uhr, arbetsledare: Johan Strömberg, kontakt via kundservice.

Vill du veta mer om arbetsgången vid en VA-förnyelse, t ex varför vi måste gå tillbaka och göra inkopplingar flera veckor efter det att arbetet verkar vara avslutat, läs mer här.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag