Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Berga VA-förnyelse

 • Typ av driftstörning
  Pågående arbete
 • Status:
  Etapp Tallhagsvägen beräknas klar i mars 2019.

Sidan uppaterades fredag 18 januari 2019 kl.12:02

 • Uppdateringar
 • Trafikomläggningen fortsätter som under den senaste veckan.
Uppdaterad 2019-01-18

VA-förnyelsen som pågår i Tallhagsvägen flyter på fint och ligger flera veckor före tidplanen. Trots de djupa schakten och stora dimmensionerna på ledningarna går framdriften bra. Tack alla trafikanter för visad hänsyn och respekt för våra medarbetare på vägen och i schakten. Tallhagsvägen öppnades upp för trafik i båda riktningarna torsdag 17 januari och busskur och postlåda beräknas ställas tillbaka inom kort. Läs mer under Tallhagsvägen trafikstörning.

När pågående etapp i Tallhagsvägen är klar, vilket beräknas till mitten av februari, är planen att anlägga vatten- och avloppsledningar för exploateringen i Solvägen. Dagvattennätet förstärks och samtliga fastigheter kommer att förses med en dagvattenanslutning till det kommunala dagvattennätet. Rökinventeringen som utfördes under vecka 48 har till stor del klargjort hur fastigheternas interna installationer är kopplade. Vi kommer filma servisledningarna till fastigheterna som ingår i kommande etapp på Solvägen. Detta för att få en tydligare bild av vart dräneringsvattnet från fastigheterna är kopplat. Efter Solvägen arbetar vi oss bortåt Tellusvägen igen, samt kommande exploatering i Svensknabben. Informationsutskick till berörda fastighetsägare kommer inom kort.

Arbetet med att byta ut gamla vatten- och spillvattenledningar samt förstärka dagvattensystemet i Berga pågår tom 2022. 

Etappen Tallhagsvägen ökar kapaciteten i ledningsnätet

En spännande och omfattande etapp av VA-förnyelsen i Berga, påbörjades i oktober. Då levererades och installerades en ny spillvattenpumpstation inne på exploateringsområdet Svensknabben. Pumpstationen kommer att ta emot spillvatten från delar i Berga samt den kommande exploateringen i Svensknabben och är en förutsättning för att avloppshanteringen i bergaområdet ska fungera. Etappen Tallhagsvägen/Funkabovägen 3308 väntas klar i mitten av februari.

Dagvattennätet förstärks med en stor ledning för dagvattenavledning. Stora dimensioner innebär utmaningar vad gäller hantering och anläggning, inte minst när ledningar skall kopplas ihop med brunnar. Vi kommer arbeta på djupet, bitvis på fyra meters djup och schakten blir också breda, då vi ska anlägga anlägga fyra olika ledningar i stora dimensioner:

 • Dricksvattenledning (trycksatt)
 • Spillvattenledning (trycksatt från pumpstationen)
 • Spillvattenledning (självfall)
 • Dagvattenledning  (självfall)

I denna etapp är det enbart några få fastigheter vars servisledningar kopplas in på det nya VA-ledningsnätet. Trots att det är få fastigheter är det en oerhört viktig etapp i hela Bergas förnyelseområde. Fortsatt förstärkning av dagvattennätet, utbyte av den gamla dricksvattenledningen samt kunna anslutningar till den nya pumpstationen.

Exploatering i Svensknabben blir nästa etapp

Efter VA-förnyelsen i Tallhagsvägen kommer vi förbereda VA-anslutningar i Svensknabben . Ett exploateringsområde med fristående villor ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Avloppsledningsnätet från dessa villor leds in till den nybyggda pumpstationen inne på Svensknabbenområdet.  I mitten av mars räknar vi med att etappen kan starta.

Upplagsplats

För tillfället nyttjar Kalmar Vatten ett område i Snurrom för upplagsplats. Ett beviljat bygglov för etablering av upplagsplats i Berga C finns. Detta  överklagades  och nu inväntar vi den processen för att säkerställa att det inte blir några onödiga kostnader för VA-kollektivet med en nyetablering. Det är kostsamt både att ny- och avetablera en upplagsplats, då det kräver omfattande markarbeten.

Etappen Tellusvägen är klar

VA-förnyelsen i etapp 3302 Tellusvägen A har gått bra. Verksamhetsområdet för dagvatten utökades med ett flertal fastigheter efter beslut i kommunfullmäktige. Samtliga fastigheter inom denna etapp har försetts med en förbindelsepunkt för dagvatten. Mer information om detta kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare, tillsammans med en förbindelsepunktskarta. Kontroll och besiktning är det som kvarstår. När allt är färdigt kommer Kalmar Vatten lämna över ansvaret för gatan till Serviceförvaltningen på Kalmar kommun, som ansvarar för asfalteringen. Några fastigheter inom denna etapp kommer att förses med villapumpstation för avledning av sitt spillvatten . Vid vissa geografiska förhållanden behövs en villapumpstation för att skapa tillfredsställande självfall.

Rökinventering  v. 47-48 inför kommande VA-förnyelse

Inför nästa etapp gjordes inventering av ledningsnätet med hjälp av teaterrök och vatten i olika färger. Inventeringen kan behöva kompetteras med TV-inspektion i vissa fall.
De fastigheter som berörs fick brev och sms innan inveteringen startade. Breven finns under dokument.

Ledningsnätet i Berga är i dåligt skick

Behovet av VA-förnyelse i vissa delar av Berga är stort. Dricksvattenledningarna har bitvis mycket beläggningar av rost och mangandioxid som sitter hårt på ledningarnas insida. De släpper inte trots upprepade insatser med luft- vattenspolningar. Beläggningar kommer från andra delar av ledningsnätet där flödena är högre. På vissa ställen har rörens innerdiameter minskat från 5 cm till bara ett par cm eller ännu mindre. Detta är orsaken till det låga vattentrycket som många fastigheter besväras av i området. Vattenledningsnätet byggdes på 40-talet av gjutjärn och nu börjar det bli skört och anledningen till att läckor förekommer allt oftare. Dessa är några av kriterierna som vägs in när vi beslutar om vilka områden som först behöver få ledningarna utbytta. VA-förnyelse utförs på flera platser i kommunens VA-system för att säkra dricksvattenleveransen samt kunna ta hand om fastigheters spill- och dagvatten.

 

Gjutjärnsrör med rostbeläggning som töcker rörets insida till stor del.

Bilden ovan visar på behovet av VA-förnyelse. 

Kalmar Vatten har fått beviljat bygglov för upplagsplats i närheten av Berga C. Vi har tagit del av de yttranden som inkommit och gör vårt yttersta för att tillmötesgå dessa. 
Sedan i våras nyttjar Kalmar Vatten en upplagsplats vid Snurrom. Alla beslut om hur länge det är möjligt att vara kvar där är inte klara ännu.

Under oktober gjordes en kundundersökning i Berga i syfte att fånga upp fastighetsägarnas synpunkter. Vi vill ständigt bli bättre och så långt det är möjligt möta kundernas önskemål. Underlaget sammanställs hos en extern konsult. Vi inväntar med spänning resultatet.

 

Projektledare: Sara Uhr, arbetsledare: Johan Strömberg, kontakt via kundservice.

Vill du veta mer om arbetsgången vid en VA-förnyelse, t ex varför vi måste gå tillbaka och göra inkopplingar flera veckor efter det att arbtete verkar vara avslutat, läs mer här.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag