Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Dörbylund VA-förnyelse

Dörbylund VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Hela projektet väntas pågå till våren 2020.

Sidan uppaterades fredag 6 december 2019 kl.12:30

Uppdaterad 2019-10-31

VA-förnyelsen i Dörbylund är nu inne i sista etappen (11), vilket innebär Grönalundsområdet. Denna etapp beräknas vara klar under mars månad 2020. Under dokument finns en preliminär tidplan/hålltider och karta för gällande etapp. I december kommer Grönalundsvägen att stängas av tillfälligt. Trafiken leds om och en tillfällig väg nyttjas. Vi gör vårt bästa för att minska problem under byggnationen. Det kommer dock att bli störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter. Följ skyltningen.

Åtgärder på fastigheter efter VA-förnyelsen

Större delen av Dörbylund har hittills haft avledning av både spillvatten och dagvatten (regn- och dräneringsvatten) till samma ledningssystem. Vid VA- förnyelsen separerar vi ledningarna och lägger ner nya dagvattenledningar, med syftet att avleda endast spillvatten till reningsverket och dag- och dräneringsvatten till dagvattensystemet. Åtgärderna minskar risken för källaröversvämningar, avloppsstopp och andra typer av driftstörningar. De fastigheter som får brev om ny förbindelsepunkt för dagvatten, kan behöva lägga om ledningarna på sin fastighet. Tak- och dränvatten ska ledas antingen till dagvattensystem via den nya förbindelsepunkten eller tas om hand lokalt på tomten på ett säkert sätt. Detta kan du läsa om i dokumentet: Husägare ansvarar för vatten från tak och tomt.

Kalmar Vatten har inte några uppgifter om ledningar inne på privat tomtmark. Hur du som fastighetsägare hittar en lösning för omkoppling så att rätt vatten avleds till rätt ledning kan en entreprenör svara på.

Dagvatten gata

En ny avgift tillkommer också för alla som bor på en gata där det finns dagvattensystem som avleder regn- och smältvatten från gatan. Mer information om gällande VA-taxa hittar du på www.kalmarvatten.se/taxor-avgifter.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss:

Projektledare: Ulf Ohlsson
Arbetsledare: Kent Fridlund
Abonnentingenjör: Therése Löfgren

Kontakt via Kundservice

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag