Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Tallhagsvägen - trafikstörning

 • Typ av driftstörning
  Trafikstörning
 • Påbörjades:
  november 2018
 • Åtgärdat:
  februari 2019

Sidan uppaterades måndag 15 april 2019 kl.16:10

 • Uppdateringar
 • Torsdag 17/1 öppnades vägen upp för trafik i båda riktningarna.
Uppdaterad 2019-01-24

VA-arbetena i Tallhagsvägen går bra och den 17 januari, flera veckor före beräknad plan, kunde vägen öppnas upp för trafik i båda riktningarna men framkomligheten är begränsad. Vi planerar och gör vårt yttersta för att det ska bli så lite problem som möjligt för allmänheten. Trots detta kommer blir det störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter, viss trafikomledning samt en ökad trafikbelastning i områdets närhet. Välj om möjligt annan väg. Arbete i korsningen Funkabovägen/Tallhagsvägen är klart.

Detta gäller från 23 januari:

 • Korsningen Tallhagsvägen/Jägarevägen är öppen.
 • Gångare och cyklister som trafikerar Tallhagsvägen i höjd med arbetsområdet kommer att hänvisas via Funkabovägen och Skogsliden.
 • Bussarna går som vanligt och busshållplatsen "Funkabovägen" på Tallhagsvägen trafikeras igen.
 • Brevlådan i korsningen Tallhagsvägen/Jägarevägen är på plats igen.

Hela etappen Tallhagsvägen/Funkabovägen väntas vara klar i mitten av februari. Preliminär tidplan finns under dokument och uppdateras vid större ändringar, senaste uppdateringen 19 december

VA-förnyelse med djupa schakt och stora dimensioner

En spännande och omfattande etapp i vårt förnyelsearbete i Berga, påbörjades i oktober. Då levererades och installerades en ny spillvattenpumpstation inne på exploateringsområdet Svensknabben. Pumpstationen behövs för att ta emot spillvatten från delar i Berga samt den kommande exploateringen i Svensknabben.

Dagvattennätet förstärks med en stor ledning för dagvattenavledning. Stora rördimensioner innebär utmaningar vad gäller hantering och anläggning, inte minst när ledningar skall kopplas ihop med brunnar.  

Vi kommer arbeta på djupet, bitvis arbetar vi nere på 4 meters djup. I schakten ska vi anlägga fyra vatten- och avloppsledningar, det normala är annars tre. Det blir en dricksvattenledning, en spillvattenledning (trycksatt från pumpstationen) samt två självfallsledningar, en för dagvatten och en för spillvatten. Många och stora ledningar innebär att schakten förutom att den blir djup även blir bred.

I denna etapp är det enbart några få fastigheter vars servisledningar kopplas in på det nya VA-ledningsnätet. Trots det är det en viktig etapp i hela Berga förnyelseområde då den binder samman ledningar för ett större område och gäller alla ledningsslag: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag