Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Anslutning

Anslutning till kommunalt vatten

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Vår Kundservice hjälper dig gärna. Kontakta oss på 0480-45 12 10 så berättar vi mer och tar reda på vad som gäller för just din fastighet. Ansökan gör du i vår e-tjänst.

Du kan ansluta din fastighet till:

 • vatten (dricksvatten)

 • avlopp (spillvatten) 

 • dagvatten (tak- och dränvatten)

Anslutningen är beroende av om fastigheten finns inom eller utanför verksam­hetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Inom verksamhetsområdet

Inom ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Den innebär att det finns särskilda rättigheter och skyldigheter för Kalmar Vatten AB (huvudman i Kalmar kommun) och fastighetsägarna inom ett verksamhetsområde. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhets­områdets gränser och vilken taxa som gäller. För vissa verksamhetsområden kan anläggningsavgiften skilja sig från de ordinarie avgifterna. Dessa områden har en egen paragraf i taxan som kallas särtaxa.

Utanför verksamhetsområdet

Om du bor nära någon av överföringsledningarna kan du oftast ansluta till det kommunala VA-nätet utan att ingå i verksamhetsområdet. Kontakta oss för mer information om hur det fungerar där du bor. 

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet finns inte samma rättigheter och skyldigheter som inom verksamhetsområdet. Då behövs ett avtal, mellan Kalmar Vatten och dig som fastighetsägare, som reglerar inkopplingen till allmän VA-anläggning.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften utgår ifrån VA-taxan som fastställs av kommunfullmäktige. Den skiljer sig åt beroende på fastighetens förutsättningar. Taxan brukar uppdateras varje år.

Storleken på avgifterna beror på:

 • Vilka nyttigheter du ska ska ha; vatten, spillvatten och/eller dagvatten

 • Hur stor tomten är

 • Hur många lägenheter som finns på fastigheten  

Om du vid ett senare tillfälle köper till mark till din tomt får du betala en tilläggsavgift. Detta gäller även, i vissa fall, vid till- och ombyggnader på fastigheten. Här kan du läsa mer om vilka VA-taxor som gäller.

Hur gör jag med dagvattnet?

Det kommunala ledningssystemet för dagvatten är inte utbyggt i lika hög grad som för vatten och spillvatten. Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheterna att ansluta din fastighet till allmän dagvattenledning.

I broschyren ”Råd om dagvattenhantering” finns flera förslag om hur du kan lösa dagvattenhanteringen på din fastighet.

Ansök i vår e-tjänst

I e-tjänsten VA-anmälan kan du hantera: 

 • Byggvatten - Ett tillfälligt vatten vid byggnation. Ansök minst 2 veckor innan behov. 
 • Industriellt avloppsvatten - Om din verksamhet kommer att släppa ut spillvatten av annan kvalitet än hushållsspillvatten måste du anmäla det till Kalmar Vatten.
 • Fettavskiljare - Verksamheter som har ett fetthaltigt spillvatten behöver installera en typgodkänd fettavskiljare eftersom fett skapar stora problem i ledningsnätet.
 • Oljeavskiljare - Olja och andra lösningsmedel hör inte hemma i spillvattnet eftersom de både kan störa reningsprocesserna i avloppsreningsverket och påverka slammet.
 • Vattenkiosk - För att som speditör få tillgång till vatten i vår vattenkiosk krävs en anmälan samt utkvitterad nyckel.

Frågor om e-tjänsten besvaras av kundservice.

Förbättringsförslag