Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Hur tömmer jag poolen?

Hur tömmer jag poolen?

Vattnet som finns i poolen är starkt klorerat. Det är ett gift som vi inte vill släppa direkt i Kalmarsund via dagvattennätet. Reningsverket har också svårt att behandla avloppsvatten med mycket kemikalier, därför är det inte tillåtet att släppa poolvatten i spillvattennätet. Det bästa är om vattnet kan tas om hand lokalt t ex på gräsmattan. För mer detaljerad information gällande tömning, se nedan eller kontakta kundservice.

Anvisningar för poolvattentömning Idag är det många privata hushåll som har stora runda badpooler i sin trädgård. Badpoolerna rymmer flera kubikmeter, ofta klorhaltigt vatten. För att undvika förorening av naturmiljön, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar är det viktigt att tänka på hur du tömmer din pool. 1. Välja produkt som har miljömärkning – Det är viktigt att du går igenom produktbeskrivning över poolens skötsel, där information om bland annat reningsmetod och desinfektionsmedel ska framgå. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om man överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vi rekommenderar att välja produkt som har miljömärkning. 2. Låt poolvattnet stå i dagsljus – Undvik att tillföra så kallat fritt klor till miljön. I mindre poolen som står i solen några dagar efter senaste klorering förbrukas fritt klor snabbt. Därefter kan du tömma poolen. 3. Led vattnet långsamt genom en slang – Tömning ska i första hand ske långsamt via en slang ut på den egna gräsmattan (efter några dagar i dagsljus enligt ovan), så att vattnet hinner infiltrera ner i marken och grannarnas tomter inte översvämmas. Om enskilda vattentäkter finns i närheten bör man tömma sin pool så långt bort från dessa som möjligt. 4. Om detta inte är möjligt skall tömning av poolen ske till antingen dagvattennätet eller spillvattennätet långsamt genom en slang. 5. Vid spolning och rensning av filter skall vattnet avledas till spillvattennätet.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag