Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Övrigt

Störs du av lukt kring Tegelviken?

Kalmar Vatten får in en del klagomål som handlar om lukt runt Tegelviken. Inom vårt område ligger, förutom Kalmar Avloppsreningsverk, även Kalmar Biogas och KLS Ugglarps reningsverk. Alla tre verksamheterna ger upphov till lukt.

En luktutredning gjordes 2017 av konsultföretaget ÅF, på uppdrag av Kalmar Vatten, inför byggandet av det nya Kalmarsundsverket. Utredningen visar bland annat att alla tre verksamheter måste vidta åtgärder för att lukten från området ska minska. Kalmar Vatten planerar att vidta åtgärder i och med byggandet av det nya reningsverket, som beräknas att tas i drift 2024-2025. Lukten från vårt avloppsreningsverk kommer därmed att minska. Huruvida lukten från området som helhet kommer att minska beror på de åtgärder som samtliga tre verksamheter vidtar. 

Länsstyrelsen i Kalmar har tillsyn över Kalmar Avloppsreningsverk och Kalmar Biogas. Tillsynsmyndighet för KLS Ugglarps reningsverk är Kalmar kommuns miljöenhet. För att luktolägenheterna ska kunna åtgärdas på sikt, ber vi dig som störs av lukt att anmäla detta till båda dessa tillsynsmyndigheter: kalmar@lansstyrelsen.se och sam.byggnadskontoret@kalmar.se.

När du anmäler luktstörning är det viktigt att du anger tid och datum. Förekommer lukt ofta och du har möjlighet, gör en enkel ”luktdagbok” över en vecka och skicka in till tillsynsmyndigheterna.

Hur hanterar Kalmar Vatten personuppgifter?

Inom Kalmar Vatten är vi öppna med hur vi använder dina personuppgifter och hur vi hanterar information lagrad hos oss. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning. Kalmar Vatten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi  använder dina personuppgifter för att kunna ge dig som medborgare och kund korrekt information vid rätt tidpunkt.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (”PUL”) av en ny dataskyddsförordning (även kallad ”GDPR” efter förordningens engelska namn, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen blir gällande lag i Sverige och inom EU/EES. Dessutom kommer en svensk dataskyddslag att träda ikraft samtidigt med förordningen. Personuppgifter behandlas i Kalmar Vattens AB:s förvaltning, men också i andra delar av verksamheten t.e.x vid driftsstörningar i ledningsnätet, läs mer  Länk till sida som tar med från 25 maj.

Personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Vid tecknande av abonnemang för VA-tjänster lagrar vi nödvändiga uppgifter som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning  och eventuella kontaktuppgifter som telefonnummer och/eller e-postadress.

Ändamål med personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Ändamålen med inhämtningen och behandlingen av dessa personuppgifter är att identifiera den fastighet och fakturera lagfaren ägare, eller annan som Kalmar Vatten avtalat med, som använder Kalmar Vattens VA-tjänster. Behandlingen syftar till att kunna tillhandahålla VA-tjänster till rätt fastighet, planera och samordna VA-tjänster.

Behandling utan krav på samtycke

Genom tecknade av abonnemang för VA-tjänster, registreras och behandlas personuppgifter i Kalmar Vattens verksamhetssystem för fakturering, ärende drift och underhåll.  Behandlingen av personuppgifterna utgör en förutsättning för att Kalmar Vatten ska kunna fullgöra de rättsliga skyldigheter som åligger verksamheten.

Kalmar Vatten  tillhandahåller samhälleliga tjänster och det föreligger ett allmänt intresse för att dessa ska kunna utföras. Inhämtande av samtycke för behandling av personuppgifter är därför inte nödvändigt vid tecknande av abonnemang för dessa tjänster. 

Kalmar Vatten är skyldig att lämna information till den registrerade angående behandlingen av personuppgifterna även om samtycke inte är nödvändigt.

Säkerhet

Kalmar Vatten begränsar tillgången till personuppgifterna till de personer inom den egna organisationen som med nödvändighet behöver ha tillgång till dessa. Åtkomstkontroller sker vid förutbestämda intervall.

Kalmar Vatten håller en teknisk nivå på datasäkerheten som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, de kostnader som säkerhetsåtgärderna innebär och med hänsyn till de risker som finns vid behandlingen av uppgifterna. Kalmar Vatten iakttar en hög säkerhetsnivå för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst.

Överföring av personuppgifter

Kalmar Vatten kan ge en entreprenör i uppdrag att utföra vissa tjänster. Den entreprenör som enligt avtal behandlar personuppgifter för Kalmar Vattens räkning är personuppgiftsbiträde. Kalmar Vatten tecknar personuppgiftsbiträdesavtal samt sekretessavtal med de entreprenörer som tar del av personuppgifter om de registrerade.

Rätt till information

Var och en har rätt att ansöka om att få besked om hur Kalmar Vatten behandlar personuppgifter. Om behandling av personuppgifter sker ska Kalmar Vatten uppge vilka uppgifter som behandlas, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vem dessa uppgifter har lämnas ut, hur länge personuppgifterna kommer att behandlas samt vilka rättigheter den registrerade har i förhållande till Kalmar Vatten.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta Kalmar Vattens Kundservice på telefon: 0480-45 12 10 eller via e-post: info@kvab.kalmar.se, så hjälper vi dig. 

Du kan också kontakta kommunkoncernens dataskyddsombud om du har frågor eller vill göra en anmälan. Det gör du antingen på telefon via Kalmar kommuns kontaktcenter:
0480-45 00 00 eller via e-post: dataskyddsombudet@kalmar.se.

Om du anser att Kalmar Vatten hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Förbättringsförslag