Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Störs du av lukt kring Tegelviken?

Störs du av lukt kring Tegelviken?

Kalmar Vatten får in en del klagomål som handlar om lukt runt Tegelviken. Inom vårt område ligger, förutom Kalmar Avloppsreningsverk, även Kalmar Biogas och KLS Ugglarps reningsverk. Alla tre verksamheterna ger upphov till lukt.

En luktutredning gjordes 2017 av konsultföretaget ÅF, på uppdrag av Kalmar Vatten, inför byggandet av det nya Kalmarsundsverket. Utredningen visar bland annat att alla tre verksamheter måste vidta åtgärder för att lukten från området ska minska. Kalmar Vatten planerar att vidta åtgärder i och med byggandet av det nya reningsverket, som beräknas att tas i drift 2024-2025. Lukten från vårt avloppsreningsverk kommer därmed att minska. Huruvida lukten från området som helhet kommer att minska beror på de åtgärder som samtliga tre verksamheter vidtar. 

Länsstyrelsen i Kalmar har tillsyn över Kalmar Avloppsreningsverk och Kalmar Biogas. Tillsynsmyndighet för KLS Ugglarps reningsverk är Kalmar kommuns miljöenhet. För att luktolägenheterna ska kunna åtgärdas på sikt, ber vi dig som störs av lukt att anmäla detta till båda dessa tillsynsmyndigheter: kalmar@lansstyrelsen.se och sam.byggnadskontoret@kalmar.se.

När du anmäler luktstörning är det viktigt att du anger tid och datum. Förekommer lukt ofta och du har möjlighet, gör en enkel ”luktdagbok” över en vecka och skicka in till tillsynsmyndigheterna.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag