Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-taxa 2018

Vad gäller vid nya bygglov?

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad.

Innan bygglov har beviljats betalas den fasta delen av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt).

Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften samt den rörliga delen.

Vad gäller för lagerbyggnader?

För att en byggnad ska klassas som lagerlokal ska 50% eller mer av lokalytan vara ett lager. Med lager menar vi att där förvaras varor och endast personalen har tillgång till dessa utrymmen. Om kunderna får gå in på lagret och plocka till sig dessa varor är det istället en lokalyta. Om byggnaden uppfyller kravet för lager erläggs en avgift per 300 kvadratmeter lageryta istället för per 150 kvadratmeter som det är för lokaler.

Det verkar vara fler avgifter än innan, vad är detta?

Taxan består av tre delar:

  1. En fast avgift per fastighet
  2. En fast avgift per bostad/lägenhet eller en lokalyteavgift per 150 m2 lokalyta
  3. En rörlig avgift per förbrukad mängd vatten

De fasta priserna:
I priset enligt VA-taxan ingår alla tjänster. De fastigheter som inte har alla tjänster får avdrag på priset enligt nedan:

Vatten                                  35 %
Avlopp                                 45 %
Dagvatten fastighet               17 %
Dagvatten gata                      3 %

Totalt:                                  100 %

Det rörliga priset:
Det rörliga priset justeras gentemot taxan med följande procent om fastigheten inte är ansluten till både vatten och avlopp:

Vatten                                  45%
Avlopp                                 55%

Totalt:                                 100 %

Jag har fått en faktura. Vad grundar ni era uppgifter på?

Uppgifterna på fakturan har sin grund från:

I första hand: Dina inlämnade uppgifter från utskicket som gjordes våren 2018
I andra hand: Skatteverkets uppgifter
I tredje hand: Kalmar Vattens egna utredningar

Vi kommer att kontakta de kunder vars inlämnade uppgifter skiljer sig mycket från skatteverkets uppgifter eller våra egna utredningar. Likaså de som inte har lämnat in kommer vi att kontakta under hösten 2018. Självklart ser vi gärna att du som kund återkommer till oss och hjälper till att rätta upp eventuella felaktigheter.

Vilka kostnader ska VA-taxan täcka?

Kalmar Vatten har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Kalmar kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra.

Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

  • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer
  • hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)
  • drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten
  • hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)
  • administration och kundservice

Vad är VA-taxans uppgift?

VA-taxan är en generell modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet, det vill säga alla fastigheter som är anslutna till det allmänna (kommunala) VA-nätet.

Hur påverkar den nya taxan min fastighet?

​Innan vi kan säga exakt hur den nya taxan påverkar varje enskild fastighet behöver vi få in kompletterande uppgifter från alla fastighetsägare. En förfrågan om detta har skickats ut till verksamhetskunder i mars och till privatkunder i april 2018.

Taxenivån ändras generellt enligt följande:

  • Anläggningsavgiften (engångsavgift vid anslutning till VA-ledningsnätet) sänks med 3 % från den 1 juli 2018.
  • Brukningsavgiften höjs med 4 % från den 1 juli 2018.


Räkneexempel - villa

Några exempel som jämför brukningsavgiften per år, mellan taxa 2017 och taxa 2018:

V = Vatten
S = Spillvatten
Dvg = Dagvatten gata
Dvf = Dagvatten fastighet

1a. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 70 m3 / år:


 

1b. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 100 m3 / år: 

1c. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

​2a. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kökvattenförbrukning 70 m3 / år:


2b. Villa med alla vattentjänster 
(V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 100 m3 / år:

2c. Villa med alla vattentjänster 
(V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

​3a. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 70 m3 / år:

3b. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 100 m3 / år:

3c. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 150 m3 / år:

 


4a. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 70 m3 / år:

 

4b. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 100 m3 / år:

 

4c. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 150 m3 / år:


 

Hur fungerar den nya taxan?

Den största förändringen i den nya taxan är att vi inför en ny modell för hur vi fördelar kostnaderna inom VA-kollektivet. 

I den nya modellen är det ”nyttan” som ligger till grund för den fasta brukningsavgiften. Nyttan mäter vi i antal ”lägenheter” (bostadsenheter eller enfamiljshus) och lokalyta i kvadratmeter för företagslokaler och ekonomibyggnader.

Fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader är balanserad i den nya taxan, 50 % fasta och 50 % rörliga kostnader (i nuvarande taxa i är fördelningen 30/70). Den fasta delen ökar alltså medan den rörliga minskar i och med övergången till 2018 års taxa. Efter att taxenivån justerats (+4 % för brukningsavgiften 2018) är det samma kostnader som ska fördelas mellan abonnenterna men den nya taxemodellen gör det på ett annat sätt. Beroende på vilken mätarstorlek du har idag och hur många lägenheter (bostadsenheter) du har på din fastighet, så kan du få en sänkning eller höjning av brukningsavgiften. Räkneexempel för villor hittar du här.

Den nuvarande fasta brukningsavgiften kommer från 1 juli 2018 att delas upp i två delar: en fast avgift och en (eller flera) lägenhetsavgifter.

Exempel: En villa nyttjar en mindre del av VA-kollektivets totala vattentjänster än ett hyreshus med 10 lägenheter. Villan har därmed mindre nytta av tjänsterna än hyreshuset. Villan får med den nya taxan en fast avgift och en lägenhetsavgift medan hyreshuset får en fast avgift och 10 lägenhetsavgifter. 

Varför byter ni till en ny taxemodell?

Anledningen till att Kalmar Vatten byter till en ny taxemodell är att den nuvarande modellen är föråldrad och behöver anpassas till dagens förhållanden och lagkrav. Den nya taxemodellen bygger på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag samt rekommendation om fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. Modellen är enhetlig, beprövad och uppfyller gällande lagkrav om en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna mellan VA-abonnenterna. 

Förbättringsförslag