Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vilka kostnader ska VA-taxan täcka?

Vilka kostnader ska VA-taxan täcka?

Kalmar Vatten har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Kalmar kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra.

Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

  • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer
  • hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)
  • drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten
  • hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)
  • administration och kundservice

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag