Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Linnéstaden - VA-exploatering

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    VA-arbetet är avslutat.

Sidan uppaterades torsdag 17 oktober 2019 kl.12:37

  • Uppdateringar
  • Anläggningsarbetet för allmänt VA till Linnéstaden är nu avslutat. Asfaltering av vägen återstår.

Arbetet med VA-exploatering till nya området Linnéstaden, etapp 1, påbörjades den 5 augusti 2019. Etapp 1 väntas pågå till och med den 13 september, med reservation med viss förskjutning i tidplanen.

Arbetet utförs i huvudsak i del av Arrheniusgatan men kommer även att gå in i den kommande lokalgatan inom exploateringsområdet, se kartbilden. Syftet med arbetet är att förse nya Linnéstaden med allmänt VA.

Figur: Planerad ledningsdragning Arrheniusgatan och Perstorpsvägen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under byggtiden kommer framkomligheten i Arrheniusgatans östra del vara mycket begränsad varför vi hänvisar trafiken till alternativa in-/utfarter i Arrheniusgatans sydvästra del.

Kortare begränsningar av framkomlighet kan även komma att ske i Arrheniusgatans sydvästra del, detta kommer dock att kommuniceras ut till berörda fastighetsägare i god tid innan genomförande.

In-/ut farten från Flodhästen 3 bedöms inte påverkas av VA-ledningsarbetet i Arrheniusgatans västra del.

Under "Dokument" hittar du den information som hittills skickats ut. Saknar du något så vänligen kontakta Kalmar Vattens kundservice, telefon 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Förbättringsförslag