Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Berga först ut att få digitala vattenmätare

Berga först ut att få digitala vattenmätare

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidigare har hjälpt till med.

De första digitala vattenmätarna började nu i dagarna att monteras i stadsdelen Berga. För de fastighetsägare som har fått sina mätare utbytta innebär det att de inte längre själva behöver läsa av och rapportera in sin mätarställning. Kalmar Vatten kommer istället att läsa av mätarna automatiskt, några gånger per år.

Det finns flera anledningar till att Kalmar Vatten nu successivt går över från mekaniska till digitala, fjärravlästa mätare. Många kunder har frågat efter ett enklare sätt att rapportera in mätarställningen och få en faktura som bättre stämmer överens med den faktiska vattenförbrukningen. Administrationen kring avläsningar av den mekaniska mätaren har varit tidskrävande också för Kalmar Vatten. Det har funnits behov av att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Vid avläsning kommer de digitala mätarna att meddela Kalmar Vatten om det är något fel i vattenhanteringen i en fastighet, till exempel om det finns risk att vattnet fryser eller om det kan ha uppstått en läcka någonstans. På sikt kommer de nya mätarna även att vara ytterligare ett verktyg i arbetet med att snabbt kunna hitta läckor, även i Kalmar Vattens egna ledningsnät.

Utbytet sker enligt den befintliga utbytesplanen och kommer därför att pågå under flera år. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år.

När utbytet i Berga avslutas 2018, står Djurängen, Funkabo, Getingen, Norrgårdsgatan, Skälby, Hagbygärde och Oxhagen på tur att få nya mätare. Två veckor innan mätaren ska bytas får fastighetsägaren ett brev från Kalmar Vatten med en inbokad tid. Totalt kommer drygt 13 000 mätare att på sikt bytas ut i Kalmar kommun. 

För mer information, kontakta Kalmar Vattens kundservice, telefon: 0480-45 12 10.

Förbättringsförslag