Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Förändringar i taxan för vatten och avlopp

Förändringar i taxan för vatten och avlopp

I december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att införa en ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018.

Det som kommer att ändras i taxan är:

 • ny modell för hur kostnaderna ska fördelas inom VA-kollektivet
 • ny avgiftsnivå

Under våren skickar vi löpande ut mer information om den nya taxemodellen och hur den fungerar. Vi kommer också att be dig som är VA-abonnent om kompletterande uppgifter om din fastighet, för att du ska få en rättvist uträknad avgift.

Den senaste informationen hittar du alltid här på vår webbplats. Du är också välkommen att ringa eller skicka e-post till vår kundservice om du har frågor.

Varför byter vi taxemodell?

Anledningen till att Kalmar Vatten byter till en ny taxemodell är att den nuvarande modellen är föråldrad och behöver anpassas till dagens förhållanden och lagkrav.

Den nya taxemodellen bygger på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag samt rekommendation om fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. Modellen är enhetlig, beprövad och uppfyller gällande lagkrav om en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna mellan VA-abonnenterna.

Hur fungerar den nya taxan?

I den nya taxemodellen är det ”nyttan” som ligger till grund för den fasta brukningsavgiften. Nyttan mäts i antal ”lägenheter” (bostadsenheter eller enfamiljshus) och lokalyta i kvadratmeter för företagslokaler och ekonomibyggnader. 

Taxans brukningsavgift består av en rörlig och en fast del. Den rörliga delen påverkas av mängden vatten du förbrukar. För att den fasta delen ska fördelas så rättvist som möjligt mellan VA-abonnenterna är den uppdelad i två delar: fast avgift och lägenhetsavgift. Den fasta avgiften är en grundavgift som är samma för alla fastigheter. Antalet lägenhetsavgifter per fastighet varierar, efter det antal lägenheter (bostadsenheter) som finns. 

Exempel: En villa nyttjar en mindre del av VA-kollektivets totala vattentjänster än ett hyreshus med 10 lägenheter. Villan har därmed mindre nytta av tjänsterna än hyreshuset. Villan får med den nya taxan en fast avgift och en lägenhetsavgift medan hyreshuset får en fast avgift och 10 lägenhetsavgifter.

 • En villa räknas vanligtvis som en lägenhet och får då en lägenhetsavgift och en fast avgift per fastighet och år.
 • Ett flerbostadshus med tio lägenheter får tio lägenhetsavgifter och en fast avgift per fastighet och år.
 • En företagsfastighet får minst en lägenhetsavgift samt en fast avgift per fastighet och år. Lokalytan räknas om till antal lägenheter. 150 kvadratmeter lokalyta (bruttoarea, BTA) motsvarar en lägenhet. Särskilda regler gäller för exempelvis renodlade lager och campingverksamheter.
   

Ny avgiftsnivå

 • Anläggningsavgiften (engångsavgift vid anslutning till VA-ledningsnätet) sänks med 3 % från den 1 juli 2018.
 • Brukningsavgiften höjs med 4 % från den 1 juli 2018.
   

Hur kommer den nya taxan att påverka din fastighet?

Innan vi kan säga exakt hur den nya taxan påverkar varje enskild fastighet behöver vi få in kompletterande uppgifter från alla fastighetsägare. Brev med begäran om fastighetsutgifter har skickats till fastighetsägare med verksamhetslokaler i mars, nu i april får alla privatkunder ett brev om detta. Se räkneexempel för privatfastigheter här.


Grundläggande om taxan för vatten och avlopp:
 

Vilka VA-tjänster har vi i kommunen?

 • dricksvatten
 • spillvatten
 • dagvatten gata
 • dagvatten fastighet
   

Vad är taxans uppgift?

VA-taxan är en generell modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet, det vill säga alla fastigheter som är anslutna till det allmänna (kommunala) VA-nätet.

Vilka kostnader ska taxan täcka?

Kalmar Vatten har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Kalmar kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra. Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

 • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer
 • hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)
 • drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten
 • hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)
 • administration och kundservice

Fler frågor?

Här på kalmarvatten.se lägger vi löpande upp mer information och svar på vanliga frågor. Du når taxedokumentet VA-taxa 2018 och all information om den nya taxan från sidan "Taxor och avgifter".

Du är också självklart välkommen att ringa eller skicka e-post till vår kundservice, telefon: 0480-45 12 10, e-post: info@kvab.kalmar.se.

Förbättringsförslag