Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

I nuläget ser vi inget behov av att införa bevattningsförbud i Kalmar kommun

I nuläget ser vi inget behov av att införa bevattningsförbud i Kalmar kommun

Behåll dina goda vanor och var sparsam med vattnet ändå!

I Kalmar kommun införs inte bevattningsförbud för kommunalt vatten i förebyggande syfte under rådande förutsättningar. Det är ännu för tidigt att bedöma utvecklingen av nederbörd, grundvattenbildning och vattenförbrukning. Däremot uppmanar vi alla att fortsätta med att vara sparasamma med kommunalt dricksvatten, både i trädgården och inomhus.

Vår vattenförsörjning är baserad på naturligt bildat grundvatten och grundvatten från konstgjord infiltration. (Detta finns beskrivet här) Det är många parametrar som styr vattenförsörjningen i Kalmar. Möjligheterna för att återskapa nytt vatten i systemet som helhet på kort och lång sikt är det som avgör. Kalmar Vatten följer noga upp förutsättningarna för vattenförsörjningen genom att mäta nivåer på grundvatten och ytvatten i vattenförsörjningssystemet i förhållande till efterfrågan.

De naturliga grundvattennivåerna är även i år under de normala nivåerna.

Ungefär hälften av dricksvattnet i Kalmar kommun kommer från naturligt grundvatten och hälften är infiltrerat ytvatten från vattenmagasin. Nivån på sjöar och vattenföringen i den å som vi hämtar ytvatten ifrån är i dagsläget tillfredsställande.

I Kalmar införs bevattningsförbud vid behov, inte i förebyggande syfte. I nuläget gör vi den sammanvägda bedömningen att det senare kan finnas behov av bevattningsförbud även detta år.

Det som händer vissa år är att vattenförbrukningen ökar snabbt vid långvarig värme. Då finns risk att förbrukningen når taket för vad vi kan producera och kapaciteten måste då istället prioriteras till att använda dricksvattnet till hushåll och företag framför bevattning.

Vid behov kan Kalmar Vatten därför föreslå för kommunfullmäktige att införa ett tillfälligt bevattningsförbud. Ett beslut om bevattningsförbud ska vara välgrundat, så att vi får gehör för uppmaningen och människor blir motiverade när det verkligen behövs.

Förenklat är bedömningsgrunderna:

  • Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.

  • Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.

  • Nederbörden styr både naturlig grundvattenbildning och konstgjord infiltration på kort och lång sikt.

  • Vattenföringen i åar längre upp i systemet påverkar också.

  • Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar.

Förbättringsförslag