Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Workshop om nya Kalmarsundsverket engagerade många

Workshop om nya Kalmarsundsverket engagerade många

Under fredagen den 17 februari samlades ett femtiotal tjänstemän och politiker för att tillsammans arbeta fram en vision för Kalmarsundsverket, det nya reningsverk som planeras att byggas i Tegelviken. Diskussionerna var koncentrerade och engagerade. Dagen mynnade ut i ett visionsdokument som vi nu kommer att arbeta vidare med.

Under våren 2016 sa kommunfullmäktige JA till att gå vidare i planeringen av ett nytt avloppsreningsverk, genom sitt inriktningsbeslut. Projektgruppen för det nya Kalmarsundsverrket arbetar just nu med programhandlingen, som kommer lyftas till Kalmar Vattens styrelse för diskussion och beslut. Kostnadskalkylerna kommer därefter bearbetas ytterligare så att Kommunfullmäktige kan ta ett slutligt investeringsbeslut. Namnet Kalmarsundsverket har vi också namnskyddat hos patent & registreringsverket (PRV). 

För att lyfta blicken ytterligare anordnades ”visionsworkshopen” med representanter från diverse intressentgrupper. Våra ägare i form av kommunalråden var representerade, likaså representanter från Kommunbolagens samt Kalmar vattens styrelse. Projekt- & exploateringsenheten, Samhällsbyggnadskontoret och övriga intressenter och förvaltningar från kommen var representerade, likaså representanter från lantbruken, Kalmarsundskommissionen, närliggande Kalmar biogas och KLS Ugglarp, m.fl.

Syftet med dagen var att genom öppenhet, transparens, information och dialog ge fler intressenter möjlighet att påverka och förbättra slutresultatet. Ett avloppsreningsverk kan ses som ”stadens njure” som säkerställer att vi kan bo i vår region. Därför är ett avloppsreningsverk så mycket mer än betong, maskiner och rör – det är ett av stadens viktigaste organ! Vilket också inkluderar stora möjligheter.

Syftet var också att de inbjudna deltagarna skulle erhålla större förståelse och kunskap kring Kalmar Vattens verksamhet och regelverk samt att vi i gengäld skulle erhålla givande input till en bred och övergripande vision för det nya Kalmarsundsverket. En bredare förankring helt enkelt.

Workshopen inleddes av Kalmar Vattens vd Thomas Bergfeldt, som bland annat talade om Kalmar Vattens framtida utmaningar. Avdelningschef Lena Nilsson Ålind presenterade ”Varför ett reningsverk?”, Projektledaren Regine Ullman och Mikael Gustafsson gav information om var projektet står just nu och kommunens planchef Lena Nordenlöw gav sin syn på helheten och stadens utveckling, "Kalmar 2050". Visionsdokumentet innehåller nu en gemensam viljeinriktning för oss att förhålla oss till och jobba vidare med i det fortsatta planeringsarbetet. Fler möten i mindre grupper kommer att hållas.

De fyra punkterna som behandlades i diskussioner var: 

  • Ett av Sveriges bästa reningsverk
  • Ett stadsnära reningsverk
  • Information, lärande och samverkan
  • Prioriteringar (tid, kvalitet och ekonomi)

Dagen gav en tydlig insikt om att det finns ett stort intresse, beundran och ett stort engagemang för vår verksamhet och vårt nya Kalmarsundsverk i synnerhet.

Tack alla deltagande för en givande och inspirerande dag! 

Förbättringsförslag