Hållbarhet och miljö

Kalmar Vattens uppdrag är att leverera friskt vatten till alla invånare och verksamheter i Kalmar och sedan ta hand om avloppet på ett ansvarsfullt sätt. Kort sagt att genomföra FN:s globala mål nr 6. Hållbarhet är vår kärnverksamhet.

Ekologisk hållbarhet - miljöarbete

Våra viktigaste miljöuppdrag är att rena spill- och dagvatten.

Social hållbarhet - säkert vatten till alla

Vi planerar vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Ekonomisk hållbarhet - ansvarsfull resursanvändning

Långsiktighet och ansvarsfull resursanvändning ska prägla vår verksamhet.

Hållbarhetsmål och certifieringar

FN:s globala mål är vägledande för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbar vattenanvändning

Du som använder vatten och vi som producerar dricksvatten och renar avloppsvatten behöver hjälpas åt.