Hållbarhetsarbete enligt oss

Vår kärnverksamhet är hållbarhet. Vi arbetar dagligen för ett renare, friskare Kalmarsund och hälsosamt dricksvatten till våra abonnenter. Dessutom har vi ett unikt friskvårdsprogram för våra medarbetare.

Kärnan i Kalmar Vattens verksamhet är produktion och leverans av livsmedlet dricksvatten. Vi tar även hand om och renar ditt spillvatten och dagvatten innan det når vårt känsliga innanhav Östersjön, via Kalmarsund.

Det arbete som vi utför dagligen har stor inverkan på vår miljö och hälsa. Det är faktiskt så att vi människor inte kan leva utan vare sig rent vatten eller utan att rena vårt avloppsvatten.

Förutom att göra ett viktigt miljö- och hälsoarbete, strävar vi efter högsta möjliga effektivitet i alla aspekter av verksamheten. Ekonomisk och social hållbarhet är förutsättningar för detta.

Att minska utsläppen från vår avloppshantering, att minska andelen fossila bränslen för våra transporter och att sänka energianvändningen är några av de miljömål som vi arbetar för.

Ta hand om och rena avloppsvatten

Kalmar Vattens viktigaste miljöuppdrag är att ta hand om och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund.

Näringsrikt slam tas tillvara

I avloppsvattnet finns fosfor och kväve som bidrar till övergödning. Denna näring tar vi tillvara i slammet, som håller så hög kvalitet att det är certifierat och används som gödning i jordbruket.

Nytt reningsverk bidrar till ett renare hav

Vi planerar nu för ett nytt avloppsreningsverk i Tegelviken, Kalmarsundsverket. Denna stora och viktiga investering kommer att ge positiva miljöeffekter, bland annat genom minskade utsläpp till Kalmarsund. Läs mer om Kalmarsundsverket

Borttagning av plaster, bakterier och läkemedel

Läkemedelsrester, antibiotikaresistenta bakterier och mikroplaster har blivit aktuella problemområden under de senaste åren. Kalmarsundsverket förbereds för att kunna hantera detta framöver.

  • Kalmar Vatten har genomfört två pilotprojekt inom detta område, med mycket goda resultat. [Läs mer om resultaten här.]

Renat avloppsvatten en outnyttjad resurs

Det kommer troligtvis också att bli aktuellt att återvinna det renade avloppsvattnet från Kalmarsundsverket. I stället för att släppa ut det renade vattnet i Kalmarsund, skulle vi kunna använda det till bevattning, toalettspolning, naturvård, tekniskt vatten etc.

  • Kalmar Vatten har, tillsammans med nio projektparter, genomfört projektet Hållbart VA-system i Kalmar under 2019. Projektet utredde möjligheterna att återanvända renat avloppsvatten från Kalmarsundsverket. Läs mer om Hållbart VA-system i Kalmar

Energiförbrukning

För att driva reningen av både avloppsvatten och dricksvatten krävs det energi. Pumpar och kompressorer står för en betydande förbrukning av el. Genom att jobba med självfall på ledningar, byta ut maskiner mot mer energieffektiva modeller och alltid väga in energieffektivisering i planeringen, så har vi stora möjligheter att minska energiförbrukningen. Som kommunägt bolag använder vi enbart grön el.

Kemikalieanvändning

Drickvattenproduktion och rening av spill- och dagvatten kräver stora mängder kemikalier. Vi byter ut kemikalier mot mer miljövänliga där så är möjligt och jobbar för att använda så lite som möjligt utan att minska på kvalitén. Vi jobbar med uppströmsarbete och skydd av vattentäkter för att minska utsläppen till spill- och råvatten vilket gör att vi kan minska vår kemikalieanvändning.

Fossila bränslen

Alla våra personbilar går på biogas eller el. I de fall då vi behöver starkare motorer använder vi så långt det är möjligt. HVO, diesel tillverkat av icke fossil råvara. Motorerna i våra tunga fordon har högsta miljöklass.

Kalmar Vattens samhällsviktiga verksamhet finansieras enbart av VA-avgifter, inga skattemedel används.

Verksamheten får varken gå med vinst eller förlust. De investeringar som Kalmar Vatten behöver göra belastar VA-taxan samma år, det är alltså inte möjligt att "bunkra" medel till framtida investeringar.

Eftersom det är VA-kunderna som bekostar VA-verksamheten i kommunen, så har Kalmar Vatten ett stort ansvar att hushålla med resurserna och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Detta kräver väl underbyggda analyser och livskostnadskalkyler för varje investeringsbehov, för att komma fram till den långsiktigt bästa lösningen ur flera perspektiv.

Läs mer om VA-taxan

Kalmar Vatten har obligatorisk friskvård på arbetstid, två gånger per vecka för samtlig personal. Träningen är som vilken annan arbetsuppgift som helst, den ingår i våra befattningsbeskrivningar och är del av våra lönekriterier. Målet är att pensionera friska medarbetare.

Syftet med Kalmar Vattens friskvård är att minska belastningsskadorna och få en mer effektiv personal. Och det har gett resultat. Tidigare hade vi friskvårdsbidrag, men vi såg att effekten var liten eftersom de som behövde den mest inte utnyttjade bidraget.

Hälsotänket genomsyrar allt

Vi har många goda exempel i bolaget på ryggont och andra krämpor som har försvunnit, men friskvårdssatsningen har också andra effekter som t ex lättare att rekrytera personal och ökad gemenskap. Träningen på arbetstid har gjort att Kalmar Vattens personal har skapat en företagskultur som genomsyras av en sund livsstil. Antalet rökare har minskat och att det finns ett större hälsotänk idag kring både psykisk och fysisk hälsa. Våra medarbetare är måna om att ta hand om sig och det avspeglar sig också i arbetet.

En satsning som gett resultat

Resultatet är minskad sjukfrånvaro och minskade omplaceringar pga belastningsskador. Det största kvittot på att träningen fungerar är alla goda exempel på axlar, ryggar och nackar som blivit bra, sömn som har förbättrats, stress har minskat osv. Vi har ett helt annat hälsotänk i bolaget idag och samtalsämnen kring träning, hälsa och kost diskuteras flitigt runt fikaborden. Det har skapat en fin gemenskap och något för Kalmar Vattens personal att enas kring och vara stolta över. Vi har lättare att rekrytera ny personal och är lokalt kända för att vi tar hand om vår personal.

Psykisk hälsa lika viktig

Sedan 2015 har Kalmar Vatten börjat fokusera mer på den psykiska hälsan, eftersom den hänger så tätt i hop med den fysiska. Vi siktar på att bli lika bra här, som vi idag är på den fysiska hälsan. Målet är att öka förståelsen för psykisk hälsa i bolaget och skapa en öppenhet kring ämnet. De senaste åren har vi genomfört utbildningar inom stresshantering och kringliggande ämnen i olika former.

Målet är att pensionera friska medarbetare

Ett av våra övergripande mål är att pensionera friska medarbetare, vilket innebär att vi vill att medarbetarna ska trivas och vilja stanna till pensionen men också vara i god form den dagen pensionen infinner sig.

Inför julen de senaste fyra åren har Kalmar Vatten skänkt 100 kronor per anställd till organisationen Wateraid, för att hjälpa människor som inte har tillgång till rent vatten.

Wateraid är en internationell hjälporganisation som arbetar med vatten, sanitet och utbildning för att få ett effektivt genomslag för människors hälsa och inte minst flickors och kvinnors utvecklingsmöjligheter. Organisationen granskas av Svensk insamlingskontroll.

Logotyp WATERAID

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Uppdrag och mål

Vi producerar och levererar dricksvatten samt renar avloppsvatten i Kalmar.

Lediga tjänster

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Så fungerar VA-branschen

Så fungerar VA-branschen

Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Publicerad: 7 oktober 2019