Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Mål & Policy

Mål och delmål

Långsiktigt trygga leveransen av dricksvatten, nöjda kunder, aktivt miljöarbete och pensionera friska medarbetare. Det är Kalmar Vattens mål.

För att uppnå målen arbetar vi med följande delmål:

  • Skydd för vattentäkterna.
  • Öka takten på förnyelse av VA-ledningar.
  • Förbättra vårt VA-nät så att antalet översvämningar i fastigheter minimeras.
  • Minska miljöbelastningen i Kalmarsund genom att minska bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) och genom förbättrad övervakning och investeringar i ledningsnät och pumpstationer.
  • Öka möjligheterna för enskilda avlopp att anslutas kommunalt.
  • Förbereda underlag för att bygga en ny vattenreningsdel på Tegelviken parallellt med processoptimering på reningsverket.
  • Inventera och förbättra våra dagvattensystem.

Vi använder oss av biogasbilar och miljöbilar i största möjliga utsträckning. Våra personbilar är uteslutande biogasbilar och en elbil. Som arbetsfordon har vi, där det är möjligt, valt biogasdrift. I vissa fall behövs dock fyrhjulsdrivna eller större bilar. Bolaget har flera biogasdrivna rörbussar och arbetsbilar med partikelfilter och låg bränsleförbrukning. Våra spolbilar har högsta, respektive näst högsta miljöklassningen på sina motorer.
 

Förbättringsförslag