Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Miljöarbete

Vårt miljöuppdrag

Att minska utsläppen från vår avloppshantering, att minska andelen fossila bränslen för våra transporter och att sänka energianvändningen är några av de miljömål som vi arbetar för.

Kalmar Vattens viktigaste miljöuppdrag är att rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Vi planerar nu att bygga en helt ny vattenreningsdel för rening av avloppsvatten i Tegelviken, Kalmarsundsverket. Nybyggnationen kommer att ge positiva miljöeffekter genom minskade utsläpp till Kalmarsund.

Vi bygger också ut och förbättrar hela tiden våra dagvattenanläggningar. I första hand ska dagvattnet renas i andra anläggningar än reningsverket. Det är både för reningen och för att jämna ut flöden för att minska riskerna för översvämningar. I nuläget renas ca 70% av dagvattnet från Kalmars tätorter.

För att förstärka vårt miljöarbete har vi byggt upp ett verksamhetsledningssystem för miljö- och kvalitetsledning. Vi är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14 001 och kvalitetsstandarden 9001 tillsammans med övriga bolag i Kalmar kommunbolag AB. Tanken med systemet är att skapa ordning och reda bland arbetsrutiner, ansvarsförhållanden och samtidigt ta fram de miljömål och handlingsprogram som ska styra vårt miljöarbete. Att minska utsläppen från vår avloppshantering ytterligare, att minska andelen fossila bränslen för våra transporter och att sänka energianvändningen är några av de viktigaste målen som vi arbetar mot. 

 

Kalmar Vatten AB:s betydande miljöaspekter

Kalmar Vatten AB strävar ständigt efter att minska den påverkan vi har på miljön.

Rening av avloppsvatten

En av våra huvuduppgifter är att rena det avloppsvatten från anslutna hushåll och verksamheter i Kalmar kommun. Utsläpp av avloppsvatten är en av våra mest betydande miljöaspekter men också en stor möjlighet för oss att göra större miljönytta, då vi renar det i hög grad. I det renade avloppsvattnet finns fosfor och kväve som bidrar till övergödning. Denna näring tar vi tillvara i slammet, som håller så hög kvalitet att det är certifierat och med fördel kan används som gödning i jordbruket. Läkemedelsrester, antibiotikaresistenta bakterier och mikroplaster har blivit aktuella under de senaste åren. När vi nu planerar för ett nytt reningsverk, Kalmarsundsverket, utreder vi möjligheterna att även rena avloppsvattnet från denna typ av föroreningar.

Energiförbrukning

För att driva reningen av både avloppsvatten och dricksvatten krävs det energi. Pumpar och kompressorer står för en betydande förbrukning av el. Genom att jobba med självfall på ledningar, byta ut maskiner mot mer energieffektiva modeller och alltid väga in energieffektivisering i planeringen, så har vi stora möjligheter att minska energiförbrukningen. Som kommunägt bolag använder vi enbart grön el.

Kemikalieanvändning

Drickvattenproduktion och rening av spill- och dagvatten kräver stora mängder kemikalier. Vi byter ut kemikalier mot mer miljövänliga där så är möjligt och jobbar för att använda så lite som möjligt utan att minska på kvalitén. Vi jobbar med uppströmsarbete och skydd av vattentäkter för att minska utsläppen till spill- och råvatten vilket gör att vi kan minska vår kemikalieanvändning.

Fossila bränslen

Alla våra personbilar går på biogas eller el. I de fall då vi behöver starkare motorer använder vi så långt det är möjligt. HVO, diesel tillverkat av icke fossil råvara. Motorerna i våra tunga fordon har högsta miljöklass.

 

Vi stödjer WaterAid
 

wateraid

Vårt arbete med CSR (corporate social responsibility)

När det finns möjlighet, stöder vi en organisation som arbetar med vatten och sanitet i utsatta områden. Till julen 2016, 2017 och 2018 skänkte Kalmar Vatten 100 kr per anställd till förmån för Wateraid. Wateraid är en internationell hjälporganisation som arbetar med vatten, sanitet och utbildning för att få ett effektivt genomslag för människors hälsa och inte minst flickors och kvinnors utvecklingsmöjligheter. Organisationen granskas av Svensk insamlingskontroll.

Relaterade nyheter

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar e...
Förbättringsförslag