Lagar och regler

Det finns lagar och regler att förhålla sig till inom vatten och avlopp. Här hittar du information om Lag om allmänna vattentjänster och Kalmar Vattens allmänna bestämmelser, ABVA.

ABVA står för "Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar". Varje kommun får fastställa föreskrifter som gäller i sin kommun. I denna skrift finns bland annat information om:

  • Anslutning till och användning av den allmänna VA-anläggningen.
  • Kundens och Kalmar Vattens skyldigheter, exempelvis kring leverans, VA-installationer och vattenmätare.

Alla fastigheter som är anslutna är skyldiga att följa dessa Allmänna bestämmelser.

Skriften har stöd i Förordningen(2007:701) med stöd i Lag om allmänna vattentjänster.

Lag om allmänna vattentjänster

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning är de allmänna vattentjänster. Bara kommunala anläggningar kan enligt lagen vara allmänna VA-anläggningar.

Varför finns lagen?

Den finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Enligt denna lag är det kommunen som är skyldiga att ordna vattentjänster.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter. Detta innebär att lagen både ställer krav på utföraren, men är också ett hjälpmedel för att förmå konsumenten att använda anläggningen på rätt sätt.

Lagen gäller över andra lagar

Lagen är en så kallad speciallag. Detta innebär att när en fråga är reglerad i lagen så gäller dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen.

Lag om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1 januari 2007. Innan dess gällde Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Källa: Svenskt Vatten

Fler sidor inom om vatten och avlopp

Dricksvatten

Vårt goda, hälsosamma kranvatten.

Spillvatten

Vattnet du använt och spolat ner i avloppet.

Dagvatten

Regnvatten och smältvatten från tak, tomt och vägar.

Utveckling av ledningsnätet

Vi underhåller, byter ut och bygger ut ledningsnätet.

VA-taxan i Kalmar kommun

Allt om taxan för vatten och avlopp.

Vattnets kretslopp

Vårt vatten är ett lån från kommande generationer.

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024
Publicerad: 4 november 2019