Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Slam

​Kalmars slam kommer från reningsverket och är certifierat enligt REVAQ, vilket innebär att det kan återanvändas som växtnäring. Vi tar helt enkelt tillvara på många viktiga näringsämnen som behövs för att vi ska kunna producera mat. Fosfor som är en ändlig naturresurs är ett av dem. Återföring av växtnäring från slam behövs för att vi ska kunna sluta kretsloppet i ett hållbart samhälle. 

Förvaring av godkänt slam på reningsverket

Kalmar Reningsverk är certifierat enligt REVAQ sedan 2009, med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppet med all information.

Bakom REVAQ står Svenskt Vatten, LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med Naturvårdsverket. REVAQ startade år 2008, och påbörjades som ett utvecklingsprojekt år 2002.

Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin. Under 2015 återfördes cirka 1300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken. Förutom fosfor är slammet en god källa till mullämnen för vilket det finns behov av särskilt på marker där endast handelsgödsel annars skulle användas. Kalmar Reningsverk producerar årligen ca 52 ton fosfor vilket motsvarar fosforberhovet för ca 475 hektar åkermark vid en fosforgiva av 22 kg/ha som femårsgiva.

Redan nu klarar vi (enligt de 10 första månadernas analysresultat 2016) målen för slamkvalitet med avseende på föroreningar för år 2025. Kalmar producerar ett unikt slam med lågt innehåll av oönskade ämnen i kombination med ett högt fosforinnehåll och ska enligt vårt mål vara en självklar del av kretsloppet och tas tillvara som en växtnäringsresurs. Idag används allt slam som produceras här som växtnäringsämnen genom vår underentreprenör.

Har du frågor eller vill veta mer om vårt slam kan du kontakta vår miljöingenjör Birgitta Arnesdotter, uppgifterna får du via kundservice.

Förbättringsförslag