Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kalmarsundsverket

Nytt reningsverk säkrar framtiden för Kalmarsund

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten planerar vi nu för en av Kalmars största satsningar någonsin – Kalmarsundsverket. Det nya reningsverket ska säkra att det vatten vi återför till Kalmarsund är så rent som det bara är möjligt, med de tekniska möjligheter vi har idag. Vi lämnar även utrymme för framtida tekniker i samband med planering och utformning av det nya verket.

Det är av största vikt att ett avloppsreningsverk fungerar som det ska, för att undvika utsläpp som orsakar övergödning och riskerar vår närmiljö och hälsa. Kalmar, med sin känsliga kustmiljö, ska få ett av de bästa och mest avancerade reningsverken i landet. De senaste åren har vi framgångsrikt testat nya reningstekniker i pilotskala, med förhoppningen att dessa ska kunna användas i den nya anläggningen. 

Det nuvarande reningsverket stod färdigt 1963 och har därefter byggts till i etapper. Det har nu kommit till en punkt när det inte längre är ekonomiskt hållbart att renovera reningsverket för framtida krav och ökande kapacitet när staden växer. Under 2024-2025 beräknar vi att det nya Kalmarsundsverket ska kunna tas i drift, men tidplanen är än så länge preliminär.

Status i projekt Kalmarsundsverket (december 2019)

  • Projektet befinner sig i planeringsfasen.
  • Upphandling av huvudentreprenör: Den 9 maj 2019 meddelade Kalmar Vatten beslut om tilldelning. Serneke Anläggning AB har utsetts till entreprenör. Samverkansavtal skrevs den 4 december 2019. Upphandlingen utannonserades mellan 14 december 2018 och 8 mars 2019 via TendSign
  • Miljötillståndet vann laga kraft 20 september 2019.
  • Detaljplanen för området (Vesholmarna 1) antogs av Kommunfullmäktige den 29 april 2019. Beslutet har vunnit laga kraft.
  • Delprojektet Hållbart VA-system i Kalmar pågår från 19 november 2018 till den 25 augusti 2019. Läs mer här.

Det var i mars 2016 som kommunstyrelsen i Kalmar tog ett inriktningsbeslut att ge Kalmar Vatten i uppdrag att bygga ett nytt reningsverk i Tegelviken.

Delprojekt för återanvändning av renat avloppsvatten

Projektet Hållbart VA-system i Kalmar har beviljats delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, med runt en halv miljon kronor. I projektets första steg ska Kalmar Vatten, tillsammans med nio projektpartners, utreda möjligheterna att återanvända renat avloppsvatten från Kalmarsundsverket, Kalmars nya avloppsreningsverk som beräknas stå klart 2024-2025. Klicka här för mer information.

Pilotanläggningar för borttagning av skadliga ämnen

Mellan 2015 och 2017 hade vi en försöksanläggning som testar ultrafiltrering, en teknik som genom sina porer på 20 nanometer tar bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus. Filtret utvärderades kontinuerligt och har visat mycket goda reningsresultat när det gäller fosfor och syreförbrukande ämnen. På kommunstyrelsens uppdrag har vi även testat en teknik för läkemedelsrestrening. I februari 2017 började vi därför testa ett filter med granulerat aktivt kol, där en delström från det renade avloppsvattnet fick passera. Pilotprojektet avslutades i januari 2018. Resultaten blev mycket goda.

Minskad lukt från Kalmarsundsverket

En luktutredning har genomförts av konsultföretaget ÅF, på uppdrag av Kalmar Vatten. Utredningen visar att lukten från avloppsreningsverket kommer att minska sedan Kalmarsundsverket tagits i drift. Den pekar samtidigt på vikten av att alla tre verksamheter inom området (Kalmar Avloppsreningsverk, Kalmar Biogas och KLS Uppglarps reningsverk) vidtar åtgärder för att lukten från området ska minska. 

Mer information

Välkommen att kontakta kommunikatör Frida Hovdegård, kontakt via kundservice.

Relaterade nyheter

Under onsdagen tecknade Kalmar Vatten och Serneke Anläggning ett samverkansavtal inför byggandet av Kalmars nya avloppsreningsverk, Kalmarsundsverket. Projektet är en av Kalmars viktigaste investeringar. – Det känns otroligt spännande och r...
Projektet Hållbart VA-system i Kalmar har beviljats delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, med runt en halv miljon kronor. I projektets första steg ska Kalmar Vatten, tillsammans med nio projektpartners, utreda möjligheterna att åt...

15 juni 2017 kl.14:30

Avloppsvatten som resurs

I ett inslag på vetenskapsradion om "Superrent avloppsvatten hjälp vid vattenbrist" den 15 juni 2017 berättar Regine Ullman, projektledare för Kalmarsundsverket om hur ny reningsteknik testas. Inslaget är 19 minuter långt och finns på Sve...
Under fredagen den 17 februari samlades ett femtiotal tjänstemän och politiker för att tillsammans arbeta fram en vision för Kalmarsundsverket, det nya reningsverk som planeras att byggas i Tegelviken. Diskussionerna var koncentrerade och en...
Förbättringsförslag