Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kalmarsundsverket

Nytt reningsverk säkrar framtiden för Kalmarsund

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten planerar vi nu för en av Kalmars största satsningar någonsin – Kalmarsundsverket. Det nya reningsverket ska säkra att det vatten vi återför till Kalmarsund är så rent som det bara är möjligt, med de tekniska möjligheter vi har idag. Vi lämnar även utrymme för framtida tekniker i samband med planering och utformning av det nya verket.

Det är av största vikt att ett avloppsreningsverk fungerar som det ska, för att undvika utsläpp som orsakar övergödning och riskerar vår närmiljö och hälsa. Kalmar, med sin känsliga kustmiljö, ska få ett av de bästa och mest avancerade reningsverken i landet. Sedan drygt två år testar vi framgångsrikt nya reningstekniker i pilotskala, med förhoppningen att dessa ska kunna användas i den nya anläggningen. 

Det nuvarande reningsverket stod färdigt 1963 och har därefter byggts till i etapper. Det har nu kommit till en punkt när det inte längre är ekonomiskt hållbart att renovera reningsverket för framtida krav och ökande behov när staden växer. Under 2024-2025 beräknar vi att det nya Kalmarsundsverket ska kunna tas i drift, men tidplanen är än så länge preliminär.

Pilotanläggningar för borttagning av skadliga ämnen

Sedan oktober 2015 har vi en försöksanläggning som testar ultrafiltrering, en teknik som genom sina porer på 20 nanometer tar bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus. Filtret utvärderas kontinuerligt och har hittills visat mycket goda reningsresultat när det gäller fosfor och syreförbrukande ämnen. På kommunstyrelses uppdrag testar vi även en teknik för läkemedelsrening. I slutet av förra året installerade vi därför ett filter med granulerat aktivt kol, där en delström från det renade avloppsvattnet passerar. Resultaten är hittills mycket goda.

Status i projekt Kalmarsundsverket (juni 2018)

  • Projektet befinner sig i planeringsfasen. Projektgruppen förbereder upphandling av huvudentreprenör. Utannonsering av upphandlingen planeras till slutet av 2018.
  • Detaljplanen för området har varit ute på granskning under maj/juni 2018. Synpunkter sammanställs och hanteras av Samhällsbyggnadskontoret.
  • Ansökan för tillståndsprövning lämnades in till Länsstyrelsen i slutet av 2016. Kompletteringar har gjorts under 2017. 
  • I mars 2016 tog kommunstyrelsen i Kalmar ett inriktningsbeslut att ge Kalmar Vatten i uppdrag att bygga ett nytt reningsverk i Tegelviken. 
     

Mer information

Kontaktperson för projektet är Roger Walde, kontakt via kundservice, 0480-45 12 10.

Relaterade nyheter

15 juni 2017 kl.14:30

Avloppsvatten som resurs

I ett inslag på vetenskapsradion om "Superrent avloppsvatten hjälp vid vattenbrist" den 15 juni 2017 berättar Regine Ullman, projektledare för Kalmarsundsverket om hur ny reningsteknik testas. Inslaget är 19 minuter långt och finns på Sve...
Under fredagen den 17 februari samlades ett femtiotal tjänstemän och politiker för att tillsammans arbeta fram en vision för Kalmarsundsverket, det nya reningsverk som planeras att byggas i Tegelviken. Diskussionerna var koncentrerade och en...
Förbättringsförslag