Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Uppströmsarbete

Allt som du spolar ner i avloppet hamnar till slut i avloppet. Som miljöföretag arbetar Kalmar Vatten därför gentemot både hushåll och företag för att få bort skadliga ämnen från avloppsvattnet. För företag gäller särskilda bestämmelser för vilket avloppsvatten som får släppas ut. Innehållet i avloppsvattnet följs upp regelbundet genom utsläppskontrollen. Även kvalitén på slammet mäts varje månad. Kalmars reningsverk producerar ett av de bästa avloppsslammen i Sverige och det kan med fördel användas som gödning i jordbruket. Halterna av miljöskadliga ämnen är låga. T ex har vi den lägsta halten kadmium i förhållande till fosfor i landet. Att slammet kan behålla sin goda kvalitet beror mycket på dig. Det du spolar ner i avloppet kommer till viss del i slammet.

Förbättringsförslag