Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Dagvatten

Kalmars dagvatten

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt och tak, och samla upp skadliga ämnen. Därför ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt för att inte hamna i våra sjöar och vattendrag.

Dagvatten består av regnvatten och smältvatten. För att inte belasta våra reningsverk har Kalmar kommun till största delen separata ledningsnät för att leda bort dagvatten. Ibland leds även dräneringsvatten hit. Även du som fastighetsägare kan minska risken för översvämning genom att ha en bra lösning för att leda bort dagvatten, som inte är kopplat till avloppsnätet.

Kalmar Vatten sköter och utvecklar dagvattenledningar och olika anläggningar för att hantera dagvatten, till exempel våtmarker och utjämningsmagasin.

Bor du i ett område där det finns ett dagvattensystem betalar du en särskild avgift för detta. Bor du i ett område där det saknas dagvattensystem har du ingen extra avgift.

Regler för dräneringsvatten

När man planerar att dränera om sin husgrund bör man se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dräneringsvatten får endast avledas till den kommunala dagvattenledningen eller tas omhand lokalt inom fastigheten om inte annat avtalats med Kalmar Vatten AB. 

Det är inte tillåtet att påbörja eller fortsätta med att avleda dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet. Många äldre fastigheter med källare har husdräneringen kopplad på detta sätt. Du blir ålagd att koppla bort befintlig dränering från spillvattennätet när felkoppling påträffas och/eller vid omdränering. 

Förbättringsförslag