Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Hultebräan

Uppdaterad 2019-10-07

Här kan du läsa mer om hur vattennivån regleras i sjön Hultebräan, som är en av vattentäkterna för Kalmar kommuns dricksvattenförsörjning. Vi kommer att hålla sidan uppdaterad med aktuella uppgifter framförallt under sommaren men även följa utvecklingen under hela året. 

Under sommarhalvåret tappar Kalmar Vatten oftast vatten från sjön Hultebräan. Detta görs i första hand för att säkerställa dricksvattenberedningen i Kalmar kommun. I andra hand tappas vatten för att upprätthålla en viss vattenföring i Hagbyån i syfte att tillgodose naturvårdsintressen och jordbrukets bevattningsbehov.

Vattnet leds från sjön via Hagbyån och pumpas upp längre nedströms för att användas till beredning av kommunalt dricksvatten. Hur mycket vatten som behöver tappas från sjön styrs av den naturliga vattenföringen i Hagbyån,  grundvattentillgången i marken, mängden nederbörd och hur omfattande behovet är av att bereda dricksvatten.

Bilden visar utflödet från Krokstorpasjön vidare till Hagbyån

 
Hultebräan är en kraftigt modifierad sjö

Hultebräan är en delvis konstgjord sjö. Dammar (vallar) har uppförts i syfte att öka sjöns kapacitet att lagra vatten och kan då fungera som ett s.k. flerårsregleringsmagasin. Det var i början av 70-talet som dammarna anlades runt Hultebräan. På det sättet blev sjöytan ca 3 gånger så stor som den ursprungliga sjöns areal. Regleringsmagasinet Hultebräan rymmer drygt 9 miljoner m3 (kubikmeter) vatten. 

Tabell: Avsänkning av vattennivån mot normalt i Hultabräan

 År  Avsänkning  Nivå återställd
 2016  - 2,4 m  januari 2017
 2017  - 1,5 m  oktober 2017
 2018 (uppdaterad 18 juli)  - 1,2 m  
 2018 (uppdaterad 4 oktober)  - 3,0 m  mars 2019
 2019 (uppdarerad 16 juli)  - 0,56 m  

 2019 (uppdarerad 1 oktober) 

 - 1,85 m  

 Tillåten avsänkning enl. vattendom

 - 5,5 m  

 

Reglering av vattennivån i Hultebräan styrs av Hagbyåns flöde

När det är låg vattennivå i Hagbyån tappas vatten från Hultebräan så att vattenföringen i ån hålls på en bra nivå. När vattenföringen (flödet) i Hagbyån är hög, normalt under senhöst till vår, pumpas vatten från Hagbyån till Hultebräan för att hålla vattenmagasinet så välfyllt som möjligt. Mängden vatten som får tas från Hagbyån resp. Hultebräan regleras via bestämmelserna i en vattendom.  

Vissa år kan avsänkningen bli större, framförallt vid låg nederbörd under sommaren eller hösten. Detta resulterar då i att de torra strandzonerna blir mer utbredda. Kalmar Vatten tappar dock inte mer vatten än vad som behövs för att tillgodose ovan nämnda intressen. Så fort vattenföringen uppströms i Hagbyån är tillräcklig, pumpar vi upp vatten från ån och fyller på sjön igen.

Spärrdam Hultebräan
Vy från en av spärrdammarna vid Hultebäan.

Nederbörd och vattenuttag påverkar nivåerna

Hur mycket sjön Hultebräan kommer att avsänkas i år vet vi inte, det är helt beroende av nederbördsmängden. I oktober 2019 var avänkningen 1,85 m och 2018 sänktes nivån med 3,0 meter. Under sommarmånaderna 2017 behövde den sänkas 1,5 m och fylldes relativt  snabbt tack vare höstens regn. 2016 avsänktes sjön med 2,6 meter och i januari följande år var nivåerna normala igen. Enligt vattendomen får Kalmar Vatten som mest avsänka Hultebräan med 5,5 meter.

Vid mätstationen i Skälby uppmättes 6,5 mm regn under juni månad 2018, vilket är väldigt lite jämfört med 2016 (45 mm) och 2017 (47 mm). Regnmängderna under resten av sommaren och hösten har också varit lägre än normalt. Det innebär att vattennivåerna i Hagbyån var lägre än normalt under sommar och höst 2018. Under hela den följande hösten och vintern har vatten pumpats från reglermagasinet till Hultebräan. Nederbördsförhållandena har också varit goda under senvintern. Den 11 mars återstod bara 28 cm till sjöns dämningsnivå och i slutet av mars räknar vi därför ha fyllt sjön inför kommande vår och sommar. 

Hagbyån

Även för Hagbyån är det en vattendom som reglerar hur mycket åvatten Kalmar Vatten får ta ut för att tillgodose dricksvattenförsörjningen. Förutom vattendomen för Kalmar Vatten, finns också vattendomar som reglerar vattenuttag för jordbruk och för andra aktörer som använder vatten från Hagbyån. Fram till oktober i år har vattenuttaget ur Hagbyån för dricksvattenproduktion legat långt under den tillåtna gränsen. Trots den varma sommaren har det inte funnits behov av ett högt vattenuttag från Hagbyån för vidare infiltration till grundvatten, då nivåerna i våra grundvattenmagasin varit stabila.

Under 2016-2018 har Kalmar Vatten förstärkt vattenförsörjningen med fler uttagsplatser i grundvattenmagasin. Om alla minskar på sin vattenförbrukning hjälper det också till att hålla vattenuttagen nere i ytvatten- och grundvattenmagasin.

Förbättringsförslag