Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Ny vattendom Södra Nybroåsen

Fram till den 19 mars 2018 pågår samrådstiden för den föreslagna nya vattendomen för Södra Nybroåsen.

 

MILJÖÄRENDE – VATTENVERKSAMHET

Kalmar Vatten AB planerar för kompletterande anläggningar avseende dricksvattenproduktionen i Nybroåsen i trakten av Vassmolösa:

- Ny grundvattentäkt med konstgjord infiltration vid Hockland. Området sträcker sig från nya E22 österut till betongindustrins gamla grusgrop.

- Kompletterande grundvattentäkt med konstgjord infiltration kring de nuvarande vattentäkterna i Hagbymassivet.

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att anlägga och driva verksamheterna kommer att sökas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Kalmar Vatten AB:s planerade utbyggnader motiveras av behovet att säkerställa tillräckliga vattenresurser även under extrema torrförhållanden. Dessutom finns såväl centrala krav som säkerhetsmässiga skäl att produktionen skall kunna upprätthållas vid oförutsebara händelser.

Den nya vattentäkten vid Hockland är belägen på Nybroåsen och omfattar ett antal filterbrunnar och infiltrationsdammar. Infiltrationsvatten tillgodoses inom ramen för gällande vattendom för Hagbyån.

Vattentäkterna i Hagbymassivet behöver kompletteras med fler filterbrunnar och infiltrationsdammar för att uppnå och bibehålla full produktionspotential enligt den gällande vattendomen. Nya brunnar och dammar planeras i mellersta delen av Hagbymassivet. Dessutom planeras kompletterande anläggningar i södra delen av området för att optimera produktionen av dricksvatten.

Utredningsmaterial, som sammanställts i ett samrådsunderlag, finns tillgängligt hos Kalmar Vatten AB, adress Trädgårdsgatan 10, Kalmar.
Synpunkter på samrådsunderlaget ska inges till Kalmar Vatten AB senast den 19 mars 2018. Kommentarer och synpunkter kan även inges direkt till Mark- och miljödomstolen när ärendet kungjorts av domstolen i ett kommande skede.

Kontaktperson:
Jörgen Ljungholm, tfn 0480-45 12 09, e-post: jorgen.ljungholm@kvab.kalmar.se.

Förbättringsförslag