Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Ny vattendom Södra Nybroåsen

 

MILJÖÄRENDE – VATTENVERKSAMHET

Kalmar Vatten AB planerar för kompletterande anläggningar avseende dricksvattenproduktionen i Nybroåsen i trakten av Vassmolösa:

  • Ny grundvattentäkt med konstgjord infiltration vid Hockland. 
  • Kompletterande grundvattentäkt med konstgjord infiltration kring nuvarande vattentäkter i Hagbymassivet.

Kalmar Vatten AB:s planerade utbyggnader motiveras av behovet att säkerställa tillräckliga vattenresurser även under extrema torrförhållanden. Dessutom finns såväl centrala krav som säkerhetsmässiga skäl att produktionen skall kunna upprätthållas vid oförutsedda händelser.

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att anlägga och driva verksamheterna har lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen driver nu den fortsatta hanteringen av ärendet och när ärendet kungjorts kommer kommentarer och synpunkter att kunna ges direkt till Mark- och miljödomstolen.

Den nya vattentäkten vid Hockland är belägen på Nybroåsen och omfattar ett antal filterbrunnar och infiltrationsdammar. Infiltrationsvatten tillgodoses inom ramen för gällande vattendom för Hagbyån.

Vattentäkterna i Hagbymassivet behöver kompletteras med fler filterbrunnar och infiltrationsdammar för att uppnå och bibehålla full produktionspotential enligt den gällande vattendomen. Nya brunnar och dammar planeras i mellersta delen av området. Dessutom planeras kompletterande anläggningar i södra delen av området för att optimera produktionen av dricksvatten.

Kontaktperson:
Jörgen Ljungholm, tfn 0480-45 12 09, e-post: jorgen.ljungholm@kvab.kalmar.se.

Förbättringsförslag