Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Råsbäcks vattenskyddsområde

Beslut om Råsbäcks vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Kalmar län har den 4 december 2018, med stöd av 7 kap. 21-22§§ miljöbalken, beslutat om nytt vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Råsbäcks grundvattentäkt. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten och råvattentillgången för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet är indelat i tre skyddszoner men olika skyddsföreskrifter för zonerna. Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat hantering av petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel samt växtnäringsämnen, energianläggningar och materialtäkt.

I samma beslut upphävs det tidigare beslutet från 1995 om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Råsbäcks vattentäkt.

Beslutet har sänts till kända sakägare och hålls tillgängligt hos aktförvararen på Kalmar kommun, Storgatan 35 A, Kalmar samt hos Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, 39186 Kalmar.

För frågor i ärendet kontakta länsstyrelsen på ovanstående adress eller per mejl:  Länsstyrelsen i Kalmar län

Bakgrund

Kalmar vatten har färdigställt arbetet med att revidera Råsbäcks vattenskyddsområde. Det befintliga vattenskyddsområdet för Råsbäcks vattentäkt fastställdes 1995 av Länsstyrelsen i Kalmar län och i och med det nya beslutet upphävs det äldre beslutet. Syftet med revideringen är att skydda vattnet i ett flergenerationsperspektiv samt anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och till ny eller ändrad lagstiftning för att undvika dubbelregleringar. I arbetet har ny vägledning från Havs- och vattenmyndigheten (rapport 2014:25) och beslut i högre instans om utformning av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden beaktats. 

Förbättringsförslag