Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Kalmar Vatten har under flera år arbetat med att revidera vattenskyddsområde och skyddsförskrifter för vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa-Ölvingstorp. De befintliga vattenskyddsområden gränsar till varandra och kommer därför att slås ihop till ett nytt skyddsområde - Södra Nybroåsens vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdena Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa -Ölvingstorp fastställdes 1988 och 1973 av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Syftet med revideringen är att anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och den aktuella lagstiftningen. Detta innebär att avgränsingen, zonindelningen och skyddsföreskrifterna ses över och justeras. Kalmar vatten följer Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer om vattenskyddsområden (Handbok om vattenskyddsområde 2010:5). 

Aktuellt

Konsultföretaget WSP Environmental har hösten 2014 fått i uppdrag att genomföra en geohydrologisk utredning och att ta fram ett tekniskt underlag med förslag för avgränsning, zonindelning samt skyddsföreskrifter. Utredningen är omfattande och pågår fortfarande. Bland annat har nya grundvattenrör installerats och grundvattennivåmätningar genomförts.

 

Förbättringsförslag