Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Kalmar Vatten arbetar med att revidera vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa-Ölvingstorp. De befintliga vattenskyddsområden gränsar till varandra och kommer därför att slås ihop till ett nytt skyddsområde - södra Nybroåsens vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdena Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa -Ölvingstorp fastställdes 1988 och 1973 av Länsstyrelsen i Kalmar län. Syftet med revideringen är att anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och den aktuella lagstiftningen. Detta innebär att avgränsningen, zonindelningen och skyddsföreskrifterna ses över och justeras. Kalmar vatten följer Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer om vattenskyddsområden (Handbok om vattenskyddsområde 2010:5). Under dokument finns också en skrift från Länsstyrelsen i Kalmar med information till sakägare vid inrättande av vattenskyddsoråde.

Inkomna synpunkter under samrådstiden

Under samrådsperioden den 7 mars -24 maj har Kalmar Vatten tagit emot skriftliga synpunkter på förslag till nytt vattenskyddsområde. (Samrådstiden var ursprungligen satt till den 26 april och förlängdes, efter önskemål till den 24 maj 2019). Nu påbörjas arbetet med att sammanställa de inkomna synpunkterna.

Referensgrupp med verksamhetsutövare och konsulter

En referensgrupp har bildats där lantbrukare och LRF tillsammans med representanter från Kalmar vatten samt deras konsult ingår, för att med en bredare kompetens arbeta vidare med vattenskyddsområdet samt föreskrifterna. Genom att tillsammans diskutera synpunkterna i gruppen kan vi skapa en bättre förståelse för varandras verksamheter. Målet är att verksamheterna i området ska påverkas så lite som möjligt och samtidigt uppnå ett skydd för dricksvattnet i ett flergenerationsperspektiv.

Minnesanteckningar från referensgruppens möte den 21 maj och 12 juni finns under dokument. Nästa möte är under första kavrtalet 2020. Datum ej bestämt.


Förslag på skyddsföreskrifter finns att ladda ner under dokument och på bilden visas vilket område mellan Tvärskog till Vassmolösa/Norra Hagby som omfattas av förslaget.

Samrådsmöten

Samrådsmöten har hållits den 7 och 14 mars, Södermöre kommundelskontor, Ljungbyholm. Till det första mötet bjöds allmänheten in via annonser i dagspressen. Det andra mötet var inriktat mot verksamhetstutövare inom skogs- och jordbruk  samt markägare och inbjudan gick ut med brev. 

För att skydda dricksvattnet i ett flergenerationsperspektiv behöver befintliga vattenskyddsområden revideras och anpassas till aktuell lagstiftning och nuvarande förhållanden. Under samrådsmötena presenterades underlag och förslag till nytt vattenskyddsområde vid Södra Nybroåsen.

Aktuellt

Revideringen av Södra Nybroåsens vattenskyddsområde pågår. Skyddsföreskrifterna har reviderats sedan samrådsmötena och Kalmar Vatten beslutade under hösten att utföra fler borrundersökningar för att får mer kunskap om vissa områden i åsen. Beroende på vad resultatet visar, kan det leda till att delar av grundvattenmodellen uppdateras. Detta arbete har fördröjd tidplanen något. Kalmar Vatten kommer att kalla till möte med referensgruppen i första kvartalet år 2020.

Konsultföretaget WSP Environmental har fått i uppdrag att genomföra en geohydrologisk utredning och att ta fram ett tekniskt underlag med förslag för avgränsning, zonindelning samt skyddsföreskrifter. Utredningen är omfattande och pågår sedan hösten 2014. Bland annat har nya grundvattenrör installerats och grundvattennivåmätningar genomförts.

Förbättringsförslag