Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Kalmar Vatten har under flera år arbetat med att revidera vattenskyddsområde och skyddsförskrifter för vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa-Ölvingstorp. De befintliga vattenskyddsområden gränsar till varandra och kommer därför att slås ihop till ett nytt skyddsområde - Södra Nybroåsens vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdena Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa -Ölvingstorp fastställdes 1988 och 1973 av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Syftet med revideringen är att anpassa vattenskyddet till det moderna samhället och den aktuella lagstiftningen. Detta innebär att avgränsingen, zonindelningen och skyddsföreskrifterna ses över och justeras. Kalmar vatten följer Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer om vattenskyddsområden (Handbok om vattenskyddsområde 2010:5). 

Under samrådsperioden den 7 mars-24 maj tar Kalmar Vatten emot skriftliga synpunkter på förslag till nytt vattenskyddsområde

Samrådstiden var ursprungligen satt till 26 april men är nu förlängd till 24 maj 2019. 

Synpunkter och frågor skickas till info@kvab.kalmar.se eller:

Kalmar Vatten AB
Box 817
391 28 Kalmar

Märk ditt ärende med "Södra Nybroåsens vattenskyddsområde".


Förslag på skyddsföreskrifter finns att ladda ner under dokument och på bilden visas vilket område mellan Tvärskog till Vassmolösa/Norra Hagby som omfattas av förslaget.

Samrådsmöten

Samrådsmöten har hållits den 7 och 14 mars, Södermöre kommundelskontor, Ljungbyholm. Till det första mötet bjöds allmänheten in via annonser i dagspressen. Det andra mötet var inriktat mot verksamhetstutövare inom skogs- och jordbruk  samt markägare och inbjudan gick ut med brev. 

För att skydda dricksvattnet i ett flergenerationsperspektiv behöver befintliga vattenskyddsområden revideras och anpassas till aktuell lagstiftning och nuvarande förhållanden. Under samrådsmötena presenterades underlag och förslag till nytt vattenskyddsområde vid Södra Nybroåsen.

Aktuellt

Konsultföretaget WSP Environmental har fått i uppdrag att genomföra en geohydrologisk utredning och att ta fram ett tekniskt underlag med förslag för avgränsning, zonindelning samt skyddsföreskrifter. Utredningen är omfattande och pågår sedan hösten 2014. Bland annat har nya grundvattenrör installerats och grundvattennivåmätningar genomförts.

Förbättringsförslag