Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-förnyelse

Kalmar Vatten har uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillavlopp och dagvatten i de områden av Kalmar kommun som beslutas av kommunfullmäktige (Verksamhetsområden). Ungefär 90 % av kommunens fastigheter är anslutna till det allmänna ledningsnätet. Kalmar Vatten har en plan för hur VA-ledningarna ska bytas ut i olika delar av kommenen. Prioriteringen är att de äldsta och sämsta ledningarna ska bytas ut först men att arbetet samordnas med övriga projekt som planeras. T ex när kommunen ska lägga om vägar eller cykelvägar. Då minskar störningarna och det blir mer kostnadseffektivt. Inför en VA-förnyelse får även andra aktörer möjlighet att samverka genom remisser, t ex fjärrvärme eller fibernät.

Information om aktuella arbeten

Kalmar Vatten skickar ut skriftlig information till berörda fastigheter flera månader före en planerad VA-förnyelse. Det kan däremot vara svårt att förutse långt i förväg vilket datum det börjar. Det beror helt enkelt på att vi under arbetets gång kan träffa på oväntade saker som väderförhållanden oväntade markförhållanden, installationer av el eller andra nät eller fornlämningar. Då fördröjs arbetet.

Du kan hitta information om aktuella projekt som varar mer än några veckor på vår webbplats.

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga vattenläckor. För spill- och dagvattenledningar är det ett viktigt led i miljöarbetet för att förebygga att ledningarna blir gamla och går sönder så att avloppsvatten läcker ut. Lika viktigt är det att hindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar och gör avloppsreningen ineffektiv.

Arbetsgången när vi byter gamla VA-ledningar

Det händer att vi får frågor om turordningen för grävarbeten vid en VA-förnyelse. Här kommer en beskrivning om hur vi säkrar dricksvattenleveransen.

Vid en VA-förnyelse lägger vi de kommunala VA-ledningarna i gatan och kopplar in fastigheternas servisledningar nedströms ifrån, för att kunna avleda dag- och spillvatten även under framdriften.

Dricksvattenledningarna däremot, kan kvalitetssäkras först när hela deletappen är färdigbyggd. Fastigheterna kopplas in först när både vattenprover och provtryckning av ledningen är godkända.

Därför kan det se konstigt ut att vi arbetar oss framåt och sedan går tillbaka och gräver upp igen. Det beror alltså på att fastigheterna kan kopplas in på de nya  spill- och dagvattenledningarna efterhand men alla fastigheter får sitt dricksvatten genom den gamla dricksvattenledningen tills den nya etappen är godkänd  för inkoppling. För den som inte känner till orsaken till arbetssättet kan detta förstås se konstigt ut att vi går tillbaka och gräver upp gatan igen.

 

Förbättringsförslag