Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-utbyggnad

Kalmar Vatten har uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillavlopp och dagvatten i de områden av Kalmar kommun som beslutas av kommunfullmäktige (Verksamhetsområden). Ungefär 90 % av kommunens fastigheter är anslutna till det allmänna ledningsnätet. Kommunen har en plan för hur fler kan anslutas under de närmsta åren. Detta finns beskrivet i VA-planen, som finns under dokumentlistan. Du kan också hitta uppgifter om anslutning och VA-taxa där. För de fastigheter som inte ingår i ett verksamhetsområde finns det ibland möjlighet att själv bygga fram ledningar till det kommunala nätet. Kontakta vår kundservice om du undrar över förutsättningarna för din fastighet.

Kalmar Vatten producerar och levererar dricksvatten med hög kvalitet och avloppsreningen blir mycket mer effektiv i ett reningsverk än en enskild avloppsanläggning, vilket minskar övergödningen. Under vårt vatten kan du läsa mer om hur det går till.

Kalmar är en växande kommun, det gör att prioriteringen mellan exploatering av nya bostäder. VA-utbyggnad till nya områden och VA-förnyelse (utbyte av gamla ledningar) kan komma att ändras i förhållande till den ursprungliga planeringen.

Så långt det är möjligt, skickar Kalmar Vatten ut skriftlig information till dem som berörs av en VA-utbyggnad ca ett år i förväg. Sedan kommer mer information allteftersom projektet närmar sig. Exempel på brev finns i dokumentlistan.

Under 2018 bygger vi ut kommunalt VA till ca 25 fastigheter i Förlösa kyrkby.

Förbättringsförslag