Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Taxor & avgifter

Vilka taxor och avgifter gäller?

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige.

VA-verksamheten i Sverige finansieras genom uttag från kunderna i kommunerna. Varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde och VA-taxan bestäms för varje verksamhetsområde för sig. Taxan kan vara olika i kommunerna beroende på vilka förutsättningar som finns. Kommunfullmäktige i Kalmar fastställer VA-taxan för invånarna i Kalmar kommun efter förslag från Kalmar Vatten AB. VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.


Taxa 2019

Den 17 december 2018 beslutade Kommunfullmäktige att 2019 års VA-taxa ska gälla från och med 1 januari 2019.

Samtliga avgifter på denna sida är inklusive moms.

Brukningstaxa per fastighet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Fast avgift per år: 3.586:00 kr
Avgift per m3 levererat vatten: 21:25 kr
Avgift per år och lägenhet*: 945:00 kr

* per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt campingfastighet

Brukningstaxa per fastighet för dricksvatten och spillvatten

Fast avgift per år: 2.868:80 kr
Avgift per m3 levererat vatten: 21:25 kr
Avgift per år och lägenhet*: 756:00 kr

* per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt campingfastighet

Verksamhetslokaler

För fastigheter med verksamhetslokaler räknas lokalytans bruttoarea (BTA) om till antal lägenhetsavgifter. Varje påbörjad yta om 150 kvadratmeter debiteras en lägenhetsavgift.

Ladda ner VA-taxa 2019 i sin helhet (pdf)


Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiften beror på hur mycket vatten du använder och hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") du har på fastigheten och/eller hur stor lokalyta du har. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för att rena drickvattnet och avloppsvattnet. De ska också täcka för administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Fast och rörlig del

Brukningsavgiften består av en rörlig och en fast del:

 • Den rörliga delen påverkas av mängden vatten du förbrukar. Den mäts via fastighetens vattenmätare och avläsning sker normalt en gång per år. Eftersom du får din räkning oftare betalar du då en preliminär avgift som sen regleras efter avläsning. Ju oftare du rapporterar in din vattenförbrukning desto bättre stämmer din vattenfaktura överens med din verkliga förbrukning. Du som har fått en digital, fjärravläst, vattenmätare behöver inte skicka in något avläsningskort då denna sköts automatiskt.

 • För att den fasta delen ska fördelas så rättvist som möjligt mellan VA-abonnenterna, är den nu uppdelad i två delar: fast avgift och lägenhetsavgift (från 1 juli 2018).

  • Den fasta avgiften är en grundavgift per fastighet.

  • Antalet lägenhetsavgifter per fastighet varierar efter hur många bostadsenheter (lägenheter) som finns på fastigheten. För lokalytor får varje påbörjad yta på 150 kvadratmeter en lägenhetsavgift. Att den tidigare fasta delen av taxan nu delas upp i en fast avgift och en (eller flera) lägenhetsavgifter gör att avgiften anpassas efter hur stor del av VA-verksamheten en fastighet nyttjar. Detta gör också att taxan fördelas mer rättvist och skäligt.
    

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

ABVA står för "Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB´s allmänna vatten- och avloppsanläggning", och är en skrift som reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Kalmar Vatten AB till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet. ABVA har sin grund i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

 

Mer information

 • Fullständiga taxor för 2015-2019 finns under Dokument.
 • Under Länkar hittar du beslutsdokument och svar på vanliga frågor.

Relaterade nyheter

I december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att införa en ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018. Det som kommer att ändras i taxan är: ny modell för hur kostnaderna ska fördelas inom VA-k...
Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018. Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny avgiftsnivå från och med 1...
Förbättringsförslag